badminton-baner


dzien mamy2017


Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że firma TRANS-FORMACJA  Marcin Wijatyk w ramach dobrej współpracy zaproponowała udostępnienie mieszkańcom Gminy Babimost pojemników na szkło. Osoby zainteresowane chęcią otrzymania pojemnika do zbiórki szkła prosi się o zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Babimoście biuro nr 2 lub pod nr telefonu 68/3513864.


 

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY badminton

00170017001700170017

slajd1


slajd2

00170017001700170017

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY badminton

00170017001700170017

slajd1


slajd2

00170017001700170017

Przebudowa dróg gminnych nr 000126F i 000127F w miejscowości Podmokle Małe

plakat3

Zadanie jest realizowane przez Gminę Babimost przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Program jest przeznaczony na przebudowę dróg gminnych i powiatowych. Wnioski złożone w ramach programu dotyczyły obszarów gmin wiejskich, miejsko wiejskich i miejskich do 5.000 mieszkańców. Droga objęta wnioskiem miała łączyć jednostki osadnicze z istniejącą drogą publiczną, prowadzić bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznych oraz ewentualnie być powiązana z rozwojem infrastruktury szerokopasmowej.

Realizacja inwestycji rozpocznie się w maju bieżącego roku. Termin rozliczenia z instytucją dofinansowującą do 30 września 2017r.
Wartość inwestycji 664.382,98zł brutto - poziom dofinansowania 63,63% tj. 422.746,00zł.

W ramach ww. projektu zostaną wykonane roboty:
1. Przebudowa odcinków dróg na długości około 0,410 km, nawierzchnia z kostki betonowej,
2. Zagospodarowanie terenów zielonych.

Zrealizowanie zadania inwestycyjnego zapewni bezpieczny dojazd do szkoły podstawowej, boiska sportowego oraz Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych.

Gminne Programy Zdrowotne

Gmina Babimost, jako jedyna w województwie lubuskim, w latach 2017-2019 będzie realizowała 3 programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców i dzieci, zameldowanych na terenie miasta i gminy.

Pierwszy program nosi nazwę: ,,Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka na terenie Miasta i Gminy Babimost w latach 2017-2019’’.

Program skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia oraz rencistów bez dodatkowych dochodów i zameldowanych na terenie miasta i gminy Babimost (około 940 osób). Koszt zakupu szczepionki tj. około 21 zł poniesie gmina. Szczepienia będą realizowane w okresie od miesiąca września do listopada. Celem głównym programu jest zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne.

Następny program zatytułowany ,,Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Babimost na lata 2017-2019’’ obejmuje dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. Programem będą objęte wszystkie dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę na przeprowadzenie badań. Program badań będzie realizowany w dwóch etapach: pierwszy etap to badania adiometryczne (przesiewowe słuchu), które zostaną przeprowadzone w budynku realizatora lub szkołach zlokalizowanych na terenie gminy. Drugi etap to badania specjalistyczne realizowane w Lubuskim Centrum Laryngologii w Zielonej Górze. Do tego etapu zostaną zakwalifikowane dzieci, u których wykryje się zaburzenia słuchowe. Koszt postępowania diagnostycznego w jednostce specjalistycznej może wynieść około 120 zł od jednego dziecka i zostanie sfinansowany przez gminę. Wedug danych przekazanych z placówek oświatowych ilość dzieci zakwalifikowanych do badania wyniesie:

- 519 uczniów w roku 2017 (wszystkie dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjum),

- 54 uczniów w roku 2018 (uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych),

245 uczniów w roku 2019 (uczniowie klas I, III, VI, VIII szkół podstawowych oraz ostatnia klasa gimnazjum).

Przyjmuje się 100 % udział dzieci w programie. Celem głównym programu jest wykrycie i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci oraz objęcie opieką diagnostyczną i leczniczą dzieci z problemami słuchowymi lub uszkodzeniami słuchu.

Trzeci program pod nazwą: ,,Program szczepień ochronnych dzieci przeciwko zakażeniom pneumokokowym na terenie Miasta i Gminy Babimost na lata 2017-2019’’ skierowany jest do dzieci w wieku od 2 do 3 lat, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom. Szczepienia będą przeprowadzane przez realizatora programu, którego personel będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje. Koszt zakupu szczepionki tj. około 230 zł zostanie pokryty przez gminę. Programem szczepień będą objęte dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę na szczepienie. Celem głównym programu jest zmniejszenie zachorowalności na Inwazyjną Chorobę Pneumokokową i poprawa zdrowia dzieci.

UCHWAŁA Nr XXIII/162/17 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie  przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka na terenie Miasta i Gminy Babimost na lata 2017 – 2019”

UCHWAŁA Nr XXIII/163/17RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIEz dnia 28 lutego 2017 rokuw sprawie    przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Babimost na lata 2017 – 2019”

UCHWAŁA Nr XXIII/164/17RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIEz dnia 28 lutego 2017 rokuw sprawie    przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program szczepień ochronnych dzieci przeciwko zakażeniom pneumokokowym na terenie Miasta i Gminy Babimost na lata 2017 – 2019”

Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!

loga

 „Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!”

 

Taki tytuł nosi projekt, który będzie realizowany przez Centrum Edukacji Atut Wielkopolska - Jarosław Jastrzębski spółka jawna, dla którego partnerem jest Gmina Babimost.

Celem główny projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych w Babimoście, Podmoklach Małych i Nowym Kramsku, kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Główne działania to tworzenie w wymienionych szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez realizację dodatkowych zajęć dla uczniów z przyrody i matematyki.                    W ramach projektu odbędą się również szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu , oraz zakupione zostanie wyposażenie do pracowni przedmiotowych w/w szkół. Będą to tablice interaktywne, projektory, laptopy oraz pomoce dydaktyczne. Realizacja zajęć dla uczniów będzie komplementarna ze szkoleniami dla nauczycieli oraz zakupem sprzętu. W projekcie, który trwał będzie do 15 stycznia 2018 roku weźmie udział 251 uczniów – 155 z Babimostu i po 48 z Nowego Kramska i Podmokli Małych oraz 30 nauczycieli – 14 z Babimostu i po 8 z dwóch pozostałych placówek.

Podczas realizacji projektu szczególną uwagą zostanie objęty kontakt uczniów z eksperymentem. Będą oni mieć możliwość zbadania prostych zjawisk samodzielnie. Ma to ogromne znaczenie dla młodego umysłu, gdyż wiedza zdobyta w ten sposób staje się czymś "własnym”. Wiadomości i umiejętności nabyte podczas przeprowadzania eksperymentu (także zaangażowanie emocjonalne i własne przemyślenia), pozostają na dłużej w umyśle ucznia i ułatwiają mu dalszy rozwój. Szczególny nacisk położony zostanie na zajęcia rozwijające zdolność logicznego myślenia, rozumowania, wykorzystania wiedzy w praktyce. Służyć to będzie podwyższeniu kompetencji uczniów z matematyki i przyrody. Ponadto podniesione zostaną kompetencje nauczycieli w zakresie efektywnego i motywującego uczenia szczególnie matematyki i przyrody poprzez eksperymenty. W celu uatrakcyjnienia zajęć odbędą się wycieczki edukacyjne do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Działania w projekcie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez nasze szkoły. Realizacja zaplanowanych zadań w projekcie poprawi jakość procesu kształcenia oraz podniesie poziom wiedzy uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 - Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

DSC 0336

Rozbudowa oraz przebudowa i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych

loga

 „Rozbudowa oraz przebudowa i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych”.

 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa wraz z wyposażeniem szkoły podstawowej w Podmoklach Małych polegająca na dobudowaniu do istniejącego obiektu dwóch sal lekcyjnych z zapleczem dydaktycznym. Głównym celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury oświatowej w miejscowości Podmokle Małe wpływającej na rozwój kompetencji kluczowych, a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich.

Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 oraz Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 złożony został 15.02.2016 r. W dniu 12 kwietnia 2016 roku, po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym została podpisana umowa pomiędzy Gminą Babimost a Zakładem Ogólnobudowlanym Piotr Przybyła z Chobienic, na realizację zadania w zakresie robót budowlanych oraz wyposażenia podstawowego. Powstały dwie nowe jednokondygnacyjne bryły, a sale wyposażono m.in. w meble i tablice interaktywne.

W dniu 11 października 2016 r. podpisana została umowa nr RPLB.09.03.01-08-0020/16-00 pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Babimost o dofinansowanie projektu. Wartość wszystkich prac zaplanowana została na 666 665,57 zł , a dofinansowanie w wysokości 85 % to kwota 566 665,73 zł. Termin realizacji projektu – 31 marca 2017 roku.

Jesienią 2016 roku ogłoszone zostały przetargi nieograniczone na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej, przyrodniczej i matematycznej oraz dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych. Zamówienie na wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne podpisano z firmą Educarium Sp. z o.o z Bydgoszczy, a na dostawę sprzętu informatycznego i cyfrowego umowę zawarto z firmą Optimus Sp. z o.o z Sieradza.

Celem tego zadania jest wyposażenie placówki edukacyjnej w sprzęt dydaktyczny i zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do zajęć dydaktycznych. Powstały 3 pracownie: do nauk przyrodniczych, matematycznych i technologii informacyjno – komunikacyjnych. Dwie z nich zlokalizowane zostały w dobudowanej części, a jedna w istniejącym budynku. Dodatkowo wprowadzone zostaną udogodnienia i pomoce dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, słabowidzących lub niewidomych, niedosłyszących i z autyzmem.

 

Zapraszamy do galerii

12.09.2016-1
 

Fundusze Europejskie

 


podmokle


eksperyment

 

 

Inicjatywa grupy "Wstanę i Wygram"

wstaneiwygram1

 

wstaneiwygram2

GMINA BABIMOST
- REKORD GUINNESSA
4

www.solaratlas.pl

first-solarbanner solar

joomplu:5519

Galeria

Aparat

Informator SMS

joomplu:79

Dzienniki urzędowe

BIP

Licznik odwiedzin

Razem31046816
Goście 34
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
19 publikacji