Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa

Burmistrz Babimostu zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Ruszył nabór wniosków do projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem i ubezpieczeniem zakupionego sprzętu komputerowego; Sprzęt komputerowy zakupi Gmina Babimost w ilości uzależnionej od liczby złożonych oświadczeń.

Wsparcie kierowane jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, którzy spełniają następujące warunki:

1. zamieszkują gminę, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

2. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny linii prostej pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali gminę, w której funkcjonowało PPGR.

Warunkiem zakwalifikowania osób spełniających ww. kryteria do projektu jest złożenia oświadczenia, które pozwoli Gminie wnioskować o grant oraz zakupić sprzęt komputerowy. Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście ul. Rynek 3, do dnia 29.10.2021r. do godz. 14,00.

Dokumenty, jakie trzeba dostarczyć do Urzędu:

- oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.

- oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.

- dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie).

Informacje dodatkowe:

Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie www.gov.pl

1. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/uczniom na następujących warunkach:

- przekazany na własność sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia

- opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,

- opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Miejski w Babimoście.

2. Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Babimoście po terminie, tj. po 29.10.2021 r. nie zostaną zakwalifikowane do Programu.

UWAGA!

Złożenie odpowiednich dokumentów nie jest jednoznaczne i nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Załączniki:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego wraz ze zgodą na przetwarzaniedanych.
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18. rok życia) wraz ze zgodą naprzetwarzanie danych.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla rodziców/opiekunków prawnych
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

Przebudowa dróg gminnych nr 100126F oraz 00128F w Babimoście

drogi

Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych nr 000126F oraz 000128F w Babimoście.

Dofinansowanie: 1 808 876,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 914 129,00 zł

Cel projektu: Cała inwestycja ma ogromny wpływ w rozwój Gminy Babimost biorąc pod uwagę lepszą dostępność mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej i do lokalnych zakładów pracy. Zastosowane rozwiązania projektowe zasadniczo wpłyną na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg w tym pieszych i rowerzystów. Poprzez realizację projektu znikną bariery architektoniczne na głównych ciągach komunikacyjnych w mieście Babimost.

Grupy docelowe: Użytkownicy dróg, piesi, rowerzyści, mieszkańcy Gminy Babimost, przedsiębiorcy.

Planowane efekty: Upłynnienie ruchu, lepsza dostępność mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej i do lokalnych zakładów pracy, poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg w tym pieszych i rowerzystów, zwiększenie spójności społecznej i gospodarczej poprzez umożliwienie pełniejszego wykorzystania potencjału gospodarczego Gminy Babimost, zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do środowiska co poprawia warunki jakości życia mieszkańców miasta.

Zapraszamy do galerii
31.05.2021-18

Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Podmoklach Wielkich

tablica szatnia

Tytuł projektu: Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Podmoklach Wielkich

Dofinansowanie: 360 700,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 721 561,96 zł

Cel projektu: Przedmiotem wnioskowanego zadania jest modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Podmoklach Wielkich. Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji projektu będzie ściśle związana z funkcją sportową terenu. Celem realizacji projektu jest poprawa warunków bazy sportowej dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesowi utraty wartości użytkowej obiektu sportowego w Podmoklach Wielkich, który służyć będzie przede wszystkim Klubowi Sportowemu Jedność Podmokle do uprawianiu sportów, jak również do szerokiego upowszechniania sportu przez różne grupy lokalnej społeczności.

Grupy docelowe: ludowy zespół sportowy Jedność Podmokle, kluby i zespoły sportowe z terenu Gminy Babimost, mieszkańcy sołectw: Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Laski.

Planowane efekty: rozszerzenie istniejącej infrastruktury sportowej, poprzez budowę nowego obiektu sportowego, ogólnodostępnego w Podmoklach Wielkichwykorzystywanego między innymi do zawodów sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa sportowego, zajęć szkoleniowych i środowiskowych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzieży oraz społeczność lokalną.

Zapraszamy do galerii

05.07.2021-1

Inwestycje 2018-2021

2021

 

 

Budowa drogi przy ulicy Nowej w Babimoście - I etap

Modułowy tor rowerowy PUMPTRACK

Budowa oświetlenia przy ulicy Wiśniowej i Sadowej

Budowa chodnika przy ulicy Sportowej w Babimoście - II etap

Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście

Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Babimoście

Modernizacja rowu odprowadzającego wody opadowe z ulic Kargowskiej i Sportowej

Przebudowa dróg gminnych nr 100126F ul. Sulechowskiej i 100128F ul. Piłsudskiego wraz z przebudową skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo i wykonaniem oświetlenia drogowego

Modernizacjaa boiska piłkarskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Podmoklach Wielkich

 

2020

Budowa chodnika przy ulicy Sportowej w Babimoście

Kolejny odcinek drogi rowerowej na przeciwko zakładu TFP

Budowa instalacji fotowoltaicznych

Rozbudowa remizy OSP w Podmoklach Małych

Rozbiórka domu wielorodzinnego w Babimoście

Budowa ulicy Akacjowej w Babimoście

 

2019

I etap budowy ul. Kopernika w Nowym Kramsku

Przebudowa dróg gminnych nr 000120F, 000118F oraz 000119F w Nowym Kramsku wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym – II etap

Prace przy ścieżce rowerowej na odcinku Podmokle Małe - Babimost

Budowa ostatniego odcinka ścieżek (Kolesin-Stare Kramsko-Wojnowo)

 

2018

Nowe ogrodzenie i wjazd przeciwpożarowy przy Szkole Podstawowej w Babimoście

Parking wraz z drogą dojazdową i chodnikami na Placu Wolności

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Podmokle Wielkie w kierunku Kręcka

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Kramsku

Szatnia przy boisku sportowym w Kolesinie

Przebudowy drogi gminnej ulicy Lotniczej w Babimoście

Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki na budynek usług medycznych

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 3 Maja w Nowym Kramsku

Remont chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja i 28 Stycznia w Babimoście

Budowa ścieżki rowerowej w Babimoście ul. Wolsztyńska

Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku lotniska

Przebudowa placu zabaw przy CSiR w Babimoście

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ZMIANY W PROGRAMIE „DOBRY START”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście informuje, że od 1 lipca 2021r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start"(300zł) zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Wnioski  drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stroniehttps://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

infografika Dobry Start 300 info ogólne 2

infografika Dobry Start 300 poziom


 

Program „Rodzina 500+”

Informacja o funkcjonowaniu urzędu w dobie epidemii

 

info2907

Koronawirus

Informujemy, że w punkcie szczepień ALEXA-MED w Babimoście, podjęto inicjatywę szczepienia osób w podeszłym wieku (w szczególności osoby powyżej 80 roku życia), w miejscu ich zamieszkania/pobytu, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia mają utrudniony dostęp w samodzielnym dotarciu do stacjonarnego punktu szczepień.

Osoby uprawnione i zainteresowane tą formą szczepienia mogą zgłaszać taką potrzebę bezpośrednio w punkcie szczepień ALEXA-MED pod numerem tel: 724101212


Ogłoszenie Burmistrza Babimostu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Babimoście

Ogłoszenie Burmistrza Babimostu z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Babimoście

 

Ogłoszenie Burmistrza Babimostu z dnia 20 marca 2021 r. w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Babimoście


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

Gmina Babimost włączyła się do realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Program ten jest kolejną fazą walki z pandemią koronawirusa tak, abyśmy wszyscy mieli szansę na szybki powrót do normalności.

Wykaz placówek wyznaczonych do szczepień zlokalizowanych na terenie naszej gminy dostępny jest na stronie rządowej pod linkiem:

www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#

Na terenie Gminy Babimost placówkami wyznaczonymi do szczepień są:

- Alexa-Med Agnieszka Jocz Gabinety Stomatologiczne Plac Powstańców Wielkopolskich 9, 66-110 Babimost - tel. 724101212;

- LLP Sp. z o. o. ul. Gagarina 18, 66-110 Babimost - tel. 887199919.

Rejestracji można dokonać także pod numerem infolinii 989 oraz za pośrednictwem portalu Pacjent.gov.pl

Gmina Babimostu zachęca mieszkańców do poddania się szczepieniom. Urząd zapewnia możliwość skorzystania z transportu do punktu szczepień na terenie gminy osobom, które nie mają możliwości we własnym zakresie dojechać na szczepienia. O tym fakcie należy poinformować koordynatora ds. szczepień w Gminie Babimost pod nr tel. 683513873 lub 669070400. Koordynatorem realizacji zadania jest Pan Mirosław Dec.

Urząd Miejski w Babimoście informuje o podjęciu zadania dowozu osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy mają trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień. Transport ww. osób jest bezpłatny i jest realizowany na terenie Gminy Babimost. Zapotrzebowanie na dowóz do punktu szczepień proszę zgłaszać z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, tak abyśmy mogli skutecznie zrealizować to zadanie.

MDS00002 Large


Jak się zachować kiedy mam objawy COVID-19? Co zrobić jak dowiedziałem/am się o dodatnim wyniku?

Jeśli masz objawy infekcji m.in.: gorączkę, kaszel, odczuwasz duszność lub straciłeś węch lub smak i podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem (wirusem SARS-CoV-2), nie idź do pracy,  pozostań w domu i umów telefonicznie termin teleporady lub porady u lekarza POZ.

Adres POZ możesz sprawdzić na stronie: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ.

Jeżeli lekarz POZ skieruje Cię na test, zawiadom pracodawcę. Za okres nieobecności w pracy i samoizolacji w domu w oczekiwaniu na wynik otrzymasz zwolnienie lekarskie.

Badanie możesz wykonać w punkcie, w którym zostanie Ci pobrany wymaz z nosogardła. Listę punktów znajdziesz pod adresem:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Jeśli nie możesz samodzielnie dojechać do punktu mobilnego, poinformuj lekarza - zleci w systemie, aby przyjechała do ciebie karetka wymazowa.

Informacja o dodatnim wyniku badania zostanie zamieszczona przez laboratorium w systemie EWP, dostępnym dla zaangażowanych podmiotów, w tym Policji, służb sanitarnych. Wynik badania będzie również dostępny dla Twojego lekarza POZ w aplikacji gabinet.gov.pl oraz dla Ciebie na Internetowym Koncie Pacjenta (instrukcję założenia konta znajdziesz tutaj https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Lekarz POZ poinformuje Cię o wyniku badania. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony lekarza POZ, skontaktuj się z przychodnią, w której zlecono Ci badanie.

Jeśli robiłeś badanie komercyjnie bez skierowania od lekarza POZ, a wynik jest dodatni to nie wychodź z domu. Umów telefonicznie termin teleporady u lekarza POZ.

Lekarz POZ zadecyduje czy powinieneś dochodzić do zdrowia w domu czy też twój stan wymaga leczenia w warunkach szpitalnych i zostaniesz skierowany do szpitala. W przypadku, gdy nie masz warunków do odbywania izolacji w warunkach domowych, lekarz może skierować Cię do izolatorium.

Jeżeli lekarz skierował Cię do odbywania izolacji w warunkach domowych, to przekaże tę informację systemem gabinet.gov.pl do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jeśli jesteś osobą pracującą powinieneś otrzymać również zwolnienie lekarskie.

Po pojawieniu się tej informacji w systemie, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna rozpoczyna procedurę:

1. zostaniesz poproszony o sporządzenie listy osób, z którymi ostatnio kontaktowałeś się – Inspekcja Sanitarna przeprowadzi wywiad i rozpocznie  dochodzenie epidemiologiczne,

2. możesz zostać poproszony o odpowiedzi na inne ważne w dochodzeniu pytania.

Jeśli potrzebujesz kontaktu do stacji sanitarno - epidemiologicznej zadzwoń na infolinię: +48 22 25 00 115.

Na osoby, z którymi miałeś kontakt może zostać nałożona 10-dniowa kwarantanna, jeżeli charakter tego kontaktu niósł ryzyko przeniesienia zakażenia (tzw. bliski kontakt). Pozostałe osoby z kontaktu zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym. Natomiast w każdym przypadku odbywania przez Ciebie izolacji w domu, kwarantanną zostaną objęte osoby, które z Tobą zamieszkują – jeśli są zatrudnione powinny złożyć pracodawcy oświadczenie, że przebywają w kwarantannie co usprawiedliwi ich nieobecność w pracy i pozwoli ustalić zasady wykonywania telepracy lub gdy jest to niemożliwe będzie podstawą do wypłacenia zasiłku chorobowego. W przypadku wątpliwości ze strony pracodawcy może on zweryfikować informację o kwarantannie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Konieczne jest zainstalowanie aplikacji „Kwarantanna domowa” - aplikację pobierzesz z App Store lub Google Play, po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą numeru telefonu.

Po 10 dniach, jeżeli nie masz objawów, zostajesz automatycznie zwolniony z  izolacji domowej. Jeśli objawy utrzymują się - poinformuj lekarza. Lekarz podejmie decyzję o dalszym postępowaniu wobec Ciebie.

Przestrzegaj zasad związanych z odbywaniem izolacji i zadbaj, aby przestrzegały ich osoby, które z tobą mieszkają i są skierowane do izolacji (w przypadku wyniku dodatniego) lub kwarantanny (w przypadku bliskiego kontaktu z osobą dodatnią).

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów niezbędny jest kontakt z pogotowiem ratunkowym, zadzwoń na numer 999 lub 112, poinformuj o tym, że jesteś na izolacji domowej lub kwarantannie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/jak-sie-zachowac-kiedy-mam-objawy-covid-19-co-zrobic-jak-dowiedzialemam-sie-o-dodatnim-wyniku


Aktualny wykaz punktów pobrań wymazów w województwie lubuskim


 

pielegniarka

Maseczki dla szpitali

 

W związku z epidemią związaną z koronawirusem, sytuacja w szpitalach jest poważna i trudna, w szczególności dla służby medycznej tj. lekarzy,pielęgniarek, ratowników medycznych oraz pozostałych osób tam pracujących. W niniejszych placówkach brakuje środków ochrony osobistej. W związku z tym , Urząd Miejski w Babimoście przekazuje nieodpłatnie maseczki w ilości 4.000 sztuk dla Szpitali: w Wolsztynie, w Sulechowie, w Świebodzinie oraz w Zielonej Górze.


 

UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44. 


 

koronawirus-plakat


koronawirus1


koronowirus-tel

 


Informujemy, że wszelkie informacje dot. Koronowirusa znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, w zakładce „co musisz wiedzieć o koronowirusie”:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie


 

koronawirus-rece


Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK