Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - spotkanie dotyczące projektu w dniu 28.11.2017r.


  KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Regionalny Konkurs Grantowy

Szanowni Państwo!

16 sierpnia został ogłoszony Regionalny Konkurs Grantowy – to szansa dla bibliotek i domów kultury na dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października br., a same projekty powinny być realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2018 roku.

Prosimy o dotarcie z informacją o Regionalnym Konkursie Grantowym do wszystkich, którzy mogą być zainteresowani udziałem – uprawnione do aplikowania są organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), w tym OSP, a także miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Konkurs ogłoszony został w ramach Programu „Równać Szanse 2017”, na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszelkie niezbędne informacje.

Zapraszamy też do kontaktu z Partnerem Regionalnym – Stowarzyszeniem Instytut Zachodni w Poznaniu, którego pracownicy chętnie odpowiedzą na dodatkowe pytania oraz przeprowadzą spotkanie informacyjne lub szkolenie na temat zasad udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym.

Więcej informacji można uzyskać drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , a dodatkowo w każdy wtorek i czwartek w godzinach 13.00-17.00 pod numerem telefonu 784 878 240 czynna jest infolinia.

Więcej informacji o Programie Równać Szanse znajdziecie Państwo na stronie - www.rownacszanse.pl

Z poważaniem,

Natalia Gniatczyk-Kuczyńska

Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim

 Gmina Babimost oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają pracodawców na spotkanie dotyczące projektu pn.

 „LUBUSKIE BONY ROZWOJOWE W SUBREGIONIE ZIELONOGÓRSKIM”,

 które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście w dniu 28.11.2017 roku o godzinie 16.00.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na:

 - usługi szkoleniowe ( szkolenia, studia podyplomowe, e-learning )

 - usługi doradcze ( doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching )

 - usługi jednorazowe ( egzamin ) .

Kwota dofinansowania usług rozwojowych może wynieść maksymalnie 35 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub dla jednego pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 8 500,00 PLN.

 

Szczegóły zaprezentowane zostaną na spotkaniu. Zapraszamy.

  loga

 Projekt: "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim"

O projekcie

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A jest Operatoremprojektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”, w ramach działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.  Z dniem 6 września br. został uruchomiony nabór do w/w projektu. 

Projekt: „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” jest realizowany w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF). Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020, Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

OBSZAR WSPARCIA
Teren województwa lubuskiego - subregion zielonogórski - powiaty:

 • krośnieński,
 • nowosolski, 
 • świebodziński, 
 • wschowski, 
 • żagański, 
 • żarski, 
 • zielonogórski oraz miasto Zielona Góra.
 • usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning),
 • usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching),
 • usługi jednorazowe (egzamin).

Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) prowadzące działalność, tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa lubuskiego – subregionu zielonogórskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia swoich pracowników.


Celem projektu jest wzrost konkurencyjności lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

NA CO

Lubuscy przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, które dzielą się na:


Usługi rozwojowe są rozliczane za pomocą bonów rozwojowych. Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest 100,00 PLN.


WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi 50%, a maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej, przy czym:

 • dla mikroprzedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%),
 • dla małego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%),
 • dla średniego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług i lub typu przedsiębiorstwa – 70%).
 • przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji.
 • pracownikach powyżej 50 roku życia,
 • pracownikach o niskich kwalifikacjach,
 • przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu,
 • przedsiębiorcach działających w obszarze inteligentnych specjalizacji,
 • usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017986) lub na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt. 22 tej ustawy,
 • przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER,
 • przedsiębiorcach, w których co najmniej 1 pracownik zostanie objęty szkoleniem/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
 • pracownikach oddelegowanych przez Przedsiębiorcę do udziału w usługach rozwojowych, z których co najmniej 50 % stanowią kobiety.

Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:

Wsparcie w ramach projektu jest skoncentrowane w szczególności na następujących grupach docelowych i usługach rozwojowych:

KWOTA DOFINANSOWANIA

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych nie może przekroczyć kwoty 35 000,00 PLN.

Przedsiębiorstwo może skorzystać wielokrotnie ze wsparcia w ramach projektu. Oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować kilka umów wsparcia.  

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub dla jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 8 500,00 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

Więcej informacji o projekcie oraz sposobie rozliczenia bonów znajduje się na stronie www.lubuskiebony.pl

Rondo w centrum

rondo

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Babimost w roku 2017

1

2

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

1

2

3

4

Zbiórki publiczne

18 LIPCA WESZŁA W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH

Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

Oto istota wprowadzanych zmian:

- Od 18 lipca 2014 r. nie ma już urzędowych zgód na zbiórki publiczne.

- Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.

- Zbiórki elektronicznej – np. przez przelewy – można prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.

- W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiorki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.

- Od 18 lipca 2014 r. zniesiona została opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

- Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Więcej informacji o:

- nowych zasadach zbiórek – na mac.gov.pl/zbiorki

- pracach nad projektem nowej ustawy o zbiórkach – mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne-po-nowemu

- zgodach na zbiórki ogólnopolskie, wydanych przez MAC: mac.gov.pl/zbiorki-publiczne-decyzje-mac-na-podstawie-ustawy-o-zbiorkach-publicznych-z-1933-r

- tym, jak uzyskuje się bezpłatny podpis elektroniczny (profil zaufany) do kontaktów z administracją: www.cpi.gov.pl/profil_zaufany,164.html

Gminna Ewidencja Zabytków

INFORMACJA

Burmistrz Babimostu informuje, że w dniu 6 marca 2014 r. wydano Zarządzenie Nr 19/14 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Babimost.

W związku z powyższym właściciele obiektów zabytkowych mogą zapoznać się z dokumentacją w tym zakresie w Urzędzie Miejskim w Babimoście, biuro 14.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK