Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Zdzisław – podpisanie umowy

11.03.2015-1W dniu 11 marca 2015 roku została podpisana umowa Pomiędzy Gminą Babimost a Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlano-Usługowym „SZPAKOWSKI” z Sulechowa, na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Zdzisław”.

Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa została zawarta na kwotę 719.559,07zł brutto. Zadanie zostanie wykonane do końca pierwszego półrocza 2015r.

Zadanie to obejmuje budowę kanalizacji o łącznej długości 2.457m w tym:

a) kanalizacja grawitacyjna:

- kanały o średnicy 200mm    - 1.335,5 m

- kanały o średnicy 160mm    - 221,5 m

- przepompownia ścieków     - 1szt.

b) kanalizacja tłoczna:

- kanały z rur PE fi 110mm    - 900m.

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Dofinansowanie z ww. programu wynosić będzie 75% kosztów kwalifikowanych wartości netto.

Poprzez budowę kanalizacji sanitarnej warunki życia mieszkańców Zdzisławia znacznie się poprawią. Ścieki bytowe będą odprowadzane kanalizacją nowowybudowaną i dalej za pośrednictwem kanalizacji już istniejącej na oczyszczalnię ścieków w Babimoście.

11.03.2015-4

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji