XXXVI sesja Rady Miejskiej w Babimoście

Wtorek 16 październik 2018, 10:00
Nadesłał  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Odsłon : 386

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Babimoście w dniu 16 października 2018 r.

 

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja o działalności Komisji Rady.
6.    Interpelacje i zapytania Radnych.
7.    Informacja Burmistrza Babimostu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2018.
9.    Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów i logopedów.
10.   Podjęcie uchwały uchylającej     uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
12.    Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Babimost.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babimost.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie woli przejęcia nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i udziale w gruncie sprzedawanych na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej.
20.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Babimost.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Babimoście na lata 2018 – 2022.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.
24.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębie miasta Babimost.
25.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębach: Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Kolesin, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe i miasto Babimost
26.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Babimost na lata 2019 – 2021.
27.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Babimost w roku szkolnym 2017/2018.
28.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych i Burmistrza.
29.    Informacja Burmistrza Babimostu o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i pracowników Urzędu Miejskiego w Babimoście, wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
30.    Informacja Burmistrza Babimostu o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna wraz z opinią prezesa sądu rejonowego.
31.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w mijającej kadencji.
32.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy Komisji w mijającej kadencji.
33.    Informacja Przewodniczącego o pracy Rady w mijającej kadencji.
34.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
35.    Wolne wnioski i informacje.

Miejsce : Gminny Ośrodek Kultury, ul. Gagarina 21, Babimost
Sesja odbędzie się dnia 16 października 2018 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Gagarina 21 w Babimoście.

Wróć

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK