Historia
Dwór w Kolesinie - kiedyśNajstarsza wzmianka o dobrach w Kolesinie pochodzi z 1582 roku, kiedy należały do rodziny von Kalckreuth.
W 1725 roku właścicielem majątku został ród von Stosch, posiadający wtedy majątek w Starym Kisielinie. Od 1870 roku dobrami zarządzała rodzina von Fuchsów, a w 1929 roku stały się własnością Ignatzego Savrazina z Berlina. Po II wojnie światowej majątek był własnością Skarbu Państwa. W latach 50. XX wieku utworzono z dóbr kolesińskich PGR. W 1995 roku dwór wszedł do zasobu Agencji Własności Skarbu Państwa, zaś od 1998 roku stanowi własność prywatną.Nie znamy daty wzniesienia dworu, jego fundatorów, ani budowniczych. W dotychczasowej literaturze przyjmuje się, że powstał w początkach XIX wieku wraz całym założeniem folwarcznym, jednak analiza układu kompozycyjnego założenia oraz architektura obiektu wskazują na jego wcześniejszy rodowód. Założenie, w którym dwór zamyka jedną pierzeję podwórza, otoczonego z pozostałych trzech stron zabudowaniami folwarcznymi wskazuje na jego wcześniejszą genezę (XVI i XVII wiek). W związku z tym, iż obiekt posiada cechy typowe dla baroku, a najstarsze drzewa w parku datuje się na ok. 250 lat, można założyć, że dwór powstał w 1. poł. XVIII wieku, staraniem rodziny von Stosch.
W 2. poł. XIX wieku przeprowadzone zostały znaczne prace remontowe we dworze. Wykonano nową stolarkę drzwiową oraz kominek, przebudowano schody w trakcie frontowym sieni i wykonano drugie w trakcie tylnym. Prawdopodobnie dodano wtedy również neoklasycystyczny ga¬nek kolumnowy (nie zachowany).

Ukształtowanie przestrzeni publicznej
Architektura wsi, podobnie jak sąsiednich miejscowości, jest specyficzna dla danego regionu a mianowicie wyróżnia ją zabudowa zagrodowa ściśle powiązana z rozwojem rolnictwa.

Przestrzeń sołectwa jest funkcjonalna i dobrze zagospodarowana. W centrum wsi Kolesin znajduje się sklep oraz przystanek autobusowy. Miejscowość posiada dobrze rozwiązaną sieć komunikacji lokalnej powiązana z terenami zielonymi i dostępnością do obiektów użyteczności publicznej takich jak: stadion sportowy, plac zabaw, świetlica wiejska, czy też park i jezioro. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych znajduje się oświetlenie uliczne, które znacznie ułatwia poruszanie się mieszkańcom o zmierzchu.

Położenie
Sołectwo Kolesin leży na następujących współrzędnych geograficznych:
a)  Kolesin
- szerokość     52° 08´ 0´´ N
- długość:       15° 45´ 0´´ E
b)  Janowiec
- szerokość     52° 07´ 47´´ N
- długość:       15° 44´ 36´´ E

Walory krajobrazu
Na atrakcyjność krajobrazu wpływają różne formy rzeźby, wód, roślinności i gleb. Teren sołectwa wyróżnia duża ilość pól uprawnych, miedz, dróg polnych, łąk, jak również w mniejszym stopniu lasy i piękny park, rozciągający się wzdłuż jeziora. Wszystkie te elementy wpływają na zróżnicowanie topograficzne obszaru. Jezioro Wojnowskie wraz z przylegającym do niego trzcinowiskiem wpływa na bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego.
O walorach widokowych Kolesina decydują również zasoby kultury materialnej (zabudowania, przydrożne kapliczki oraz zabytkowy pałac z XIX w.). Fizjonomia jest charakterystyczna dla krajobrazu kulturowego, głównie rolno – osadniczego, harmonijnego.

Walory klimatu
Kolesin podobnie jak sąsiednie miejscowości charakteryzuje łagodny klimat z przelotnymi opadami deszczu i dużym nasłonecznieniem oraz zachodnie umiarkowane wiatry stwarzające bardzo korzystne warunki zarówno dla rolnictwa (uprawy polowe), jak i dla turystów tutaj wypoczywających.
Nizinny charakter tej krainy, uformowany przez lodowce, od wieków był wykorzystywany przez człowieka. Czysty ekologicznie rejon, brak kopalin i wieloletnie tradycje zadecydowały o rolniczym charakterze tego obszaru.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji