Miejsca sportu, szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne
Przez teren sołectwa przebiega ścieżka dydaktyczno-historyczna Gminy Babimost. Jest to szlak wiodący po zabytkach, miejscach pamięci narodowej i innych miejscach historycznych. Ścieżka składa się z 14 istotnych miejsc i prowadzi przez Babimost – Podmokle Małe – Podmokle Wielkie – Laski – Nowe Kramsko – Stare Kramsko.
W każdej z wymienionych miejscowości znajdują się tablice z opisem historycznych obiektów w języku polskim i niemieckim. Na każdej z nich znajduje się zdjęcie przedstawionego zabytku oraz mapa miasta lub gminy, na której zaznaczone są kolejne punkty tej ścieżki. W okolicach Lasek punktem godnym obejrzenia jest rezerwat.
Laski mogą się pochwalić drugim szlakiem – Szlakiem Koźlarskim im. Tomasza i Walentego Brudłów. Biegnie on przez miejscowości Kopanica – Mała Wieś – Wąchabno – Linie – Wojnowo – Stare Kramsko – Kolesin – Nowe Kramsko – Laski – Podmokle Małe. Ideą szlaku jest ochrona dziedzictwa kulturowego południowych rubieży regionu kozła, położonych w południowo-zachodniej Wielkopolsce, obszaru od połowy lat 90. ub. wieku zwanego Regionem Kozła. Wyróżnikiem tego terenu jest instrument muzyczny z rodziny dud, zwany kozłem - stąd nazwa regionu i Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, wokół którego konstytuują się wielowiekowe tradycje historyczno-kulturowe tych ziem.

Użytkowanie gruntów
Ogólna powierzchnia obrębu wsi wynosi  306.23 ha w tym:
- Grunty orne : 280.99ha
- Użytki zielone: 3.91ha
- Lasy: 3.39ha
- Tereny zabudowane: 5.63ha
- Tereny komunikacyjne ( drogi ): 9.60ha
- Tereny pozostałe: 2.70ha
Sołectwo Laski posiada przeprowadzoną w latach 1960 – 1961 meliorację gruntów użytkowanych rolniczo i wynosi ona 20,07 ha, długość rowów 2095 mb.

Związki i stowarzyszenia
Na terenie Lasek funkcjonują :

- Koło Gospodyń Wiejskich,
- Rada Sołecka

- Grupa Odnowy Wsi
Wszystkie te organizacje działają aktywnie.
W Laskach działa od 1956 roku Koło Gospodyń Wiejskich, obecnie przewodniczącą jest Małgorzata Stachecka. Koło bierze udział w kursach i pokazach z zakresu gospodarstwa domowego, oraz konkursach, których celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności kobiet wiejskich związanych z ich pozycją w rodzinie, w gospodarstwie wiejskim i zmieniającą się rolą w życiu publicznym. Dużą rolę w działalności KGW odegrało i nadal odgrywa czytelnictwo książek z różnych dziedzin, oraz czytelnictwo czasopism rolniczych wraz z dodatkami przeznaczonymi dla kobiet wiejskich. Zespół kobiecy popularyzuje prowadzenie ogródków przydomowych, na których uprawia się warzywa i pielęgnuje kwiaty. Corocznie biorą udział w konkursie np.: "Więcej warzyw i kwiatów w moim ogródku". Działalność KGW była i jest wszechstronna. Panie aktywnie włączają się w organizowanie gminnych uroczystości: dożynek, biesiad, uroczystości. Swoim działaniem wspaniale integrują środowisko wiejskie, kultywują tradycje regionalne i zaszczepiają je w młodych pokoleniach. Ponadto panie wyjeżdżają na wymiany do Neuruppin w ramach współpracy gmin polsko-niemieckich. W ten sposób kobiety poznają inne tereny, integrują się i wymieniają swoimi spostrzeżeniami.
Rada Sołecka działa na rzecz wsi, pomaga sołtysowi w podejmowaniu decyzji ważnych dla społeczności Lasek.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK