Przestrzenna struktura miejscowości
Podmokle MałeNa obrzeżach obrębu przebiega droga wojewódzka Babimost– Świebodzin. Wieś połączona jest z Babimostem drogą powiatową utwardzoną. Drogi gruntowe, gminne, dojazdowe do pól utrzymane są w dobrym stanie. Łączna długość wszystkich dróg wynosi około 46km.
Podmokle Małe dysponują ściśle zwartą zabudową gospodarczą i mieszkaniową, charakterystyczną dla tych terenów. Świadczy to o wielowiekowej wysokiej kulturze rolnej.
W odległości 0,3 km został wybudowany przez mieszkańców Podmokli Małych i Podmokli Wielkich wspólnySala Wiejska kościół filialny. Służy on mieszkańcom obydwóch wiosek.
W 2004 roku została wybudowana ścieżka rowerowa z mostkiem łącząca obydwie wsie, zamontowano już lampy oświetleniowe, które ją oświetlają. W wiosce funkcjonuje sala wiejska, która skupia życie kulturalne wioski i zarazem służy jako sala gimnastyczna dla uczniów szkoły podstawowej, a popołudniami dla młodzieży starszej. Centrum wioski stanowią: Sala Wiejska, Remiza Strażacka, Zespół Edukacyjny.
Sala Wiejska- po odzyskaniu niepodległości wybudowano drewniany barak, który spełniał rolę sali wiejskiej. W nim skupiało się życie kulturalne wioski. Przy sali odbywały się „majówki” kultywujące tradycje zabaw na wolnym powietrzu. W 1962 roku dzięki mobilizacji całej wioski postawiono w tym samym miejscu nowy obiekt, który po licznych remontach i modernizacjach istnieje do dziś. Nadano mu imię Franciszka Sarnowskiego. Spełnia on rolę sali wiejskiej: organizowane są w nim zabawy, spotkania, biesiady i uroczystości rodzinne. Z pomieszczeń kuchennych korzysta Koło Gospodyń Wiejskich. Sala spełnia także funkcję sali gimnastycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz klubu sportowego „Jedność” i mieszkańców. W części obiektu znajduje się kawiarnia będąca miejscem spotkań młodzieży i mieszkańców.
Podmokle MałeRemiza strażacka- w 1973 roku oddano do użytku remizę strażacką wybudowaną w czynie społecznym przez członków OSP oraz mieszkańców.
W remizie znajdują się dwa stanowiska dla samochodów pożarniczych, magazyn na sprzęt gaśniczy i świetlica strażacka.
Zespół Edukacyjny- na początku lat sześćdziesiątych przystąpiono do budowy szkoły podstawowej. Do użytku oddano ją w 1968 roku. Do szkoły uczęszczały dzieci z Podmokli Małych, Wielkich i Lasek. W szkole były trzy sale lekcyjne i pokój nauczycielski. Toalety były na zewnątrz. Ponieważ szkoła była mała, pierwsza klasa uczęszczała do szkoły w Podmoklach Wielkich. To z czasem wymusiło potrzebę wybudowania nowej, nowoczesnej placówki, jaka jest obecna szkoła. Przy szkole znajdują się obiekty sportowe, Izba Pamięci oraz Skansen Maszyn iIzba Pamięci Urządzeń Rolniczych w którym zgromadzono ponad 400 eksponatów. W 2010 roku stanął tam wiatrak typu „Koźlak”.
W Izbie Pamięci znajduje się wiele ciekawych i unikalnych eksponatów, dokumentów oraz fotografii. Jest również kącik „Jak żyli nasi przodkowie”. Wszystkie eksponaty podarowali mieszkańcy. Przy budowie obiektów sportowych czynnie udzielają się rolnicy użyczając swój sprzęt i poświęcając wolny czas.

Krajobraz
Zróżnicowane ukształtowanie terenu z wysoczyzną morenową rynną jeziora Wojnowskiego. Nizinny charakter tej krainy uformowany przez lodowce od wieków wykorzystywany jest przez człowieka. Stosunkowo czysty ekologicznie region bez kopalin. Piękne łąki, i pola zadecydowały o rolniczym charakterze tego regionu. Przeważają lasy sosnowe z niewielką domieszką lasów liściastych. Ziemie te odznaczają się różnorodnością środowisk wodnych i lądowych, skupia się tu stosunkowo duża liczba stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Klimat
Klimat łagodny umiarkowany, od zachodu napływają morskie masy wilgotnego powietrza, a od wschodu kontynentalne suche masy. Klimat należy do najcieplejszych w Polsce, z małą ilością opadów atmosferyczynych i dużym nasłonecznieniem w okresie letnim. Wiatry średnio - umiarkowane głównie zachodnie, długość okresu wegetacji roślin 229 dni.

Szata roślinna i świat zwierzęcy - cenne przyrodniczo obszary
38% obrębu wsi zajmują lasy, głównie sosnowe z coraz częściej stosowaną większą domieszką lasów liściastych, w okresie jesiennym są bogate w grzyby im inne runo leśne. Na skraju obrębu w 1977r. utworzony został rezerwat „LASKI”, którego pow. wynosi 43 ha. z unikatowymi okazami drzew: wiąz, grab, buk, świerk, modrzew, klon jawor, sosna wejmutka, robinia akacjowa, kasztanowiec biały i dąb czerwony, których wiek szacuje się na 100-180 lat oraz 200 letni dąb „Kazimierz” rosnący w pobliżu leśniczówki jako pomnik przyrody.
Krzewy: leszczyna, czeremcha, kruszyna, trzmieliny. W runie występuje 41 gat. roślin naczyniowych i mszaków m. in. rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, mącznica lekarska. Stwierdzono występowanie 53 gatunków ptaków. Rzadkie okazy: dzięcioł średni, muchołówka mała i żałobna, pokrzywnica, gil. Zwierzęta: dzik, jeleń, daniel, sarna, lis, jenot, zając. W pobliżu zbiorników małej retencji i rzeki gnieżdżą się rodziny bobrów budując żeremie, dzikie kaczki. W północnej części obrębu licznie występuje jeleń, na polach w pobliżu lasów sarny i dziki, można też spotkać jenota i borsuka.
Rezerwat „LASKI” chroni leśne fragmenty doliny Gniłej Obry, która wraz z podmokłymi łąkami, naturalnymi oczkami wodnymi i bagnami tworzy specyficzny układ ekosystemów bogatych florystycznie i faunicznie. Rezerwat wykorzystywany jest do celów dydaktycznych przez nauczycieli z pobliskich szkół podstawowych i gimnazjum. Korzystne położenie oraz ścieżka dydaktyczna powoduje, że jest miejscem często odwiedzanym przez turystów, spacerowiczów i wycieczki.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK