Stowarzyszenia i grupy społeczne
Na terenie sołectwa Podmokle Wielkie funkcjonuje:
- Rada Sołecka.
- Ochotnicza Straż Pożarna – typ „S”,
- Koło Gospodyń Wiejskich,
- Grupa Odnowy Wsi
- Klub sportowy „Jedność”.
- Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwo Kulturowego Regionu „Przyjaźni Podmoklom”.
Walory krajobrazu
Położenie wsi charakteryzuje zróżnicowane ukształtowanie terenu z wysoczyzną morenową rynną jeziora Wojnowskiego. Nizinny charakter tej krainy uformowany przez lodowce od wieków wykorzystywany jest przez człowieka. Piękne łąki ,i pola zadecydowały o rolniczym charakterze tego regionu. Przeważają lasy sosnowe z niewielką domieszką lasów liściastych.
Walory klimatu
Klimat łagodny umiarkowany, od zachodu napływają morskie masy wilgotnego powietrza, a od wschodu kontynentalne suche masy. Klimat należy do najcieplejszych w Polsce, z małą ilością opadów atmosferycznych i dużym nasłonecznieniem w okresie letnim. Wiatry średnio - umiarkowane głównie zachodnie, długość okresu wegetacji roślin 229 dni. Powoduje to, iż dla rolnictwa stworzone tu są bardzo korzystne warunki. Klimat ten jest także niezwykle korzystny dla ludzi tutaj mieszkających i wypoczywających.
Walory szaty roślinnej
Ziemie te odznaczają się różnorodnością środowisk wodnych i lądowych, co powoduje skupienie się stosunkowo dużej liczby stanowisk rzadkich gatunków roślin. Część obrębu wsi zajmują lasy, głównie sosnowe z coraz częściej stosowaną większą domieszką lasów liściastych, w okresie jesiennym są bogate w grzyby i inne runo leśne. Krzewy: leszczyna, czeremcha, kruszyna, trzmieliny. W runie występuje 41 gat. roślin naczyniowych i mszaków m. in. rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, mącznica lekarska.
Cenne przyrodniczo obszary i obiekty
Na skraju wsi funkcjonują rezerwaty przyrody „KRĘCKI ŁĘG”. Znajdują się w nim unikatowe okazy drzew: wiąz, grab, buk, świerk, modrzew, klon, jawor, sosna wejmutka, robinia akacjowa, kasztanowiec biały i dąb czerwony, których wiek szacuje się na 100 – 180 lat.
Świat zwierzęcy
Ze względu na różnorodność środowisk wodnych i lądowych, na terenach tych żyje spora liczba zwierząt. Stwierdzono występowanie 53 gatunków ptaków. Rzadkie okazy: dzięcioł średni, muchołówka mała i żałobna, pokrzywnica, gil. Zwierzęta: dzik, jeleń, daniel, sarna, lis, jenot, zając. W pobliżu zbiorników małej retencji i rzeki gnieżdżą się dzikie kaczki oraz rodziny bobrów budując żeremie. W północnej części obrębu licznie występuje jeleń, na polach w pobliżu lasów sarny i dziki, można też spotkać jenota i borsuka.
Wody powierzchniowe

Przez teren Podmokli Wielkich przepływa rzeka Gniła Obra, z bardzo gęstą siecią rowów melioracyjnych.
Wody podziemne

Zasoby wód podziemnych są wzbogacone w niezliczone widoczne źródliska.
Położenie i warunki hydrogeologiczne

Rzeka Gniła Obra z bardzo gęstą siecią rowów melioracyjnych, kilka zbiorników małej retencji, należy do zlewni Obry. Od kilku lat wzrasta czystość rzeki z uwagi na wybudowane oczyszczalnie ścieków. Zachowana została część prastarego koryta rzeki na niższych terenach.
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji