Tytuł projektu: Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Podmoklach Wielkich

Dofinansowanie: 360 700,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 721 561,96 zł

Cel projektu: Przedmiotem wnioskowanego zadania jest modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Podmoklach Wielkich. Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji projektu będzie ściśle związana z funkcją sportową terenu. Celem realizacji projektu jest poprawa warunków bazy sportowej dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesowi utraty wartości użytkowej obiektu sportowego w Podmoklach Wielkich, który służyć będzie przede wszystkim Klubowi Sportowemu Jedność Podmokle do uprawianiu sportów, jak również do szerokiego upowszechniania sportu przez różne grupy lokalnej społeczności.

Grupy docelowe: ludowy zespół sportowy Jedność Podmokle, kluby i zespoły sportowe z terenu Gminy Babimost, mieszkańcy sołectw: Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Laski.

Planowane efekty: rozszerzenie istniejącej infrastruktury sportowej, poprzez budowę nowego obiektu sportowego, ogólnodostępnego w Podmoklach Wielkich wykorzystywanego między innymi do zawodów sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa sportowego, zajęć szkoleniowych i środowiskowych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzieży oraz społeczność lokalną.