Deklaracja dostępności Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Babimoście

Urząd Miejski w Babimoście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Babimoście.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej.
 • Na stronie internetowej nie została przewidziana alternatywa dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcja dla materiałów wideo.
 • Na stronie nie zapewniono użytkownikom sposobu nawigacji, znajdowania treści i określania, gdzie się znajdują.
 • Część dokumentów została zamieszczona jako skan wersji papierowych.
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Niektóre filmy nie zostały wytworzone przez podmiot publiczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Żabnicka.
 • E-mail: bezpieczenstwo@umbabimost.pl
 • Telefon: +48683513873

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Babimostu
 • Adres: Rynek 3
  66-110 Babimost
 • E-mail: babimost@babimost.pl
 • Telefon: +48683513861

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Główne wejście do budynku Urzędu Miasta jest bezprogowe z poziomu chodnika.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt informacyjny, w którym udzielana jest pomoc osobom z niepełnosprawnością.
W budynku nie ma windy i platformy przyschodowej.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału/oddziału.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Przed budynkiem Urzędu Miasta wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.