W 2022 r. na terenie gminy Babimost realizowany jest Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Celem programu jest wsparcie finansowe szkół, które umożliwiają wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach przyznanych środków zostaną zakupione specjalistyczne programy edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sprzęt niezbędny do funkcjonowania pomocy dydaktycznych.

W tegorocznej edycji programu wsparciem finansowym w ramach programu została objęta Szkoła Podstawowa w Babimoście.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Za wkład własny uważa się:

  1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
  2. sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Wartość całkowita programu wynosi 43.750,00 zł, z czego 35.000,00 zł są to środki finansowane z budżetu państwa, pozostała kwota 8.750,00 zł to wkład własny Gminy Babimost.

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych
na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.