W dniu 20.05.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Babimost a Wykonawcą – firmą INFRAKOM Kościan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 000117F w miejscowości Zdzisław wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 304”.

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę drogi gminnej publicznej o łącznej długości 875,0mb, szerokości 5,0m o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami gruntowymi z kruszywa, budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 340,0mb wraz z budową zbiornika chłonno-odparowującego o wym. 10,0×11,0m na wody opadowe, wykonanie chodnika o długości 439mb z kostki betonowej oraz ciągu pieszo-rowerowego o dł. 418mb z asfaltu, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych i rowerzystów wraz z odpowiednim oznakowaniem organizacji ruchu a także wymianę opraw oświetleniowych sodowych na oprawy energooszczędne typu LED w liczbie 14 szt. na istniejącej linii oświetlenia drogowego. Termin realizacji umowy do dnia 20.10.2022 r. Wartość umowy brutto 2 775 447,44 zł.

Realizacja inwestycji, w związku z planowanym poszerzeniem jezdni drogi gminnej, jej odwodnienia oraz poprzez wybudowanie ciągu pieczo-rowerowego i chodnika, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom, w zasadniczy sposób wpłynie na poprawę jakości infrastruktury drogowej w miejscowości Zdzisław, która zostanie zrealizowana w części ze środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. w kwocie 1 253 665,00 zł.