W dniu 19 maja 2022 r. w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście odbyła się uroczysta sesja, podczas której radni głosowali nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania oraz nad absolutorium.

W pierwszej kolejności Burmistrz Bernard Radny omówił raport o stanie Gminy Babimost za 2021 rok, obejmujący między innymi takie zagadnienia jak: ochrona środowiska naturalnego i ochrona przeciwpożarowa, rolnictwo, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje, oświata, kultura, sport i rekreacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych. W raporcie zawarto szereg działań podejmowanych przez urząd i jednostki organizacyjne w 2021 roku. Po przedstawionym raporcie o stanie Gminy Babimost odbyła się debata, w której zabrali głos radni. Następnie odbyło się głosowanie nad uchwałą i radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania. W dalszej części sesji odbyło się rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Babimoście i tym razem radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Po brawach Przewodniczący Rady Miejskiej w Babimoście pogratulował burmistrzowi oraz złożył podziękowania pracownikom urzędu. Po przerwie, w dalszej części sesji uchwalono pozostałe projekty uchwał.

Na zakończenie sesji Burmistrz Babimostu podziękował wszystkim Radnym Rady Miejskiej w Babimoście za okazane zaufanie oraz za wspieranie realizacji zadań gminnych.