Dnia 23 maja 2023 r. odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Babimoście, podczas której radni głosowali nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium.

W pierwszej części Burmistrz Babimostu Bernard Radny przedstawił Raport o stanie Gminy Babimost za rok 2022. Raport obejmował między innymi następujące zagadnienia: Urząd Miejski, finanse gminy, mieszkańcy, gospodarka mieszkaniowa, drogi, ochrona środowiska, inwestycje, przedsiębiorcy, budownictwo i planowanie przestrzenne, rolnictwo, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, kultura, sport i rekreacja oraz gospodarka komunalna. W raporcie omówiono działania podejmowane przez urząd i jednostki organizacyjne w 2022 roku. Po przedstawieniu raportu nastąpiła debata. W związku z brakiem zgłoszeń mieszkańców do udziału w debacie, głos zabrali radni. W wyniku głosowania radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Babimostu wotum zaufania.

Kolejnym punktem sesji było rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok. Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wykonania budżetu, wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Babimoście, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opiniami Komisji w sprawie sprawozdania, radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok oraz jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium. Przewodniczący Rady Miejskiej w Babimoście pogratulował Burmistrzowi i Pani Skarbnik oraz złożył podziękowania pracownikom Urzędu. Burmistrz Babimostu podziękował wszystkim Radnym za okazane zaufanie oraz za wspieranie realizacji zadań gminnych.

Po przerwie, w dalszej części sesji uchwalono pozostałe projekty uchwał.