Urząd Miejski w Babimoście informuje, że w dniu 28.10.2019r. urząd będzie czynny do godz. 14:00 ze względu na przeprowadzone w tym dniu szkolenie dla pracowników placówki.


W związku z zgłoszeniami mieszkańców przypomina się o nieparkowaniu aut w miejscach pod zadaszeniem na Targowisku Miejskim w Babimoście. Stanowiska pod zadaszeniem przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia handlu i miejsca te wykupione zostały przez handlujących. Parkowanie, ze względów sanitarnych jest dozwolone tylko w miejscach na to wyznaczonych.
Wyjątkowo, podczas większych świąt kościelnych i imprez gminnych dopuszcza się parkowanie na całym placu Targowiska Miejskiego.


komunalka-info


Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Babimost

   W Szkołach Podstawowych Gminy Babimost dąży się do wszechstronnego rozwoju uczniów, zarówno intelektualnego, jak i społecznego. W związku z tym od 01 marca 2012 roku realizowany jest projekt systemowy zatytułowany „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane przez Gminę środki finansowe w kwocie ponad 108 000 zł przeznaczone są na doposażenie bazy dydaktycznej szkół oraz na organizację dodatkowych zajęć wychodzących naprzeciw potrzebom uczniów w tym zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych a także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

   W Gminie Babimost projektem objętych zostało 65 dzieci - 37 uczniów i 28 uczennic szkół podstawowych w Gminie Babimost . W zajęciach specjalistycznych biorą udział dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy.

Wybór grupy docelowej został podyktowany szczególnym charakterem projektu, w ramach którego wspierana jest idea indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wśród uczniów szkół podstawowych z Gminy Babimost znajdują się dzieci z zaburzeniami mowy , mające problemy logopedyczne oraz są zagrożone dysleksją . U sporej grupy dzieci stwierdzono wady postawy. Dzieci te mają znaczne trudności na zajęciach ruchowych, szybko się męczą, co negatywnie wpływa na ich zdrowie fizyczne a także psychiczne. Jakby dla przeciwwagi należy zauważyć, że w szkołach podstawowych Gminy Babimost istnieje spora grupa uczniów przejawiających szczególne uzdolnienia w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przeprowadzane w ramach indywidualizacji nauczania sprzyjać mogą rozwijaniu zainteresowań i nabywaniu nowych umiejętności.

   Na potrzeby realizacji projektu zostały zakupione do szkół podstawowych w Babimoście, w Podmoklach Małych i Nowym Kramsku materiały dydaktyczne zgodne z potrzebami uczniów i uczennic. Są to m.in.

- plansze, gry czytelnicze, tablice edukacyjne i inne pomoce dydaktyczne do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

- gry, podręczniki logopedyczne, ćwiczenia poprawiające koncentrację, zestawy dydaktyczne, urządzenia logopedyczne pozwalające poprzez zabawę poprawiać wymowę dzieci.

Ponadto, z uwagi na wady postawy zakupione zostały drabinki gimnastyczne, równoważnie, piłki, wałki do masażu, drążki, pachołki i inne pomoce. Do zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Babimost zakupione zostały pomoce dydaktyczne w postaci zegarów demonstracyjnych, mikroskopów, lup, zestawów geometrycznych, tablic itp.

Wszystkie trzy szkoły doposażyły swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny - komputery z oprogramowaniem (Szkoła Podstawowa w Babimoście - 2 szt, w Podmoklach Małych - 1 szt i w Nowym Kramsku - 1szt.

Projekt zakończy się 30 czerwca 2013 roku.

Zbigniew Woziński

logo kapital ludzki

 „Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Babimost”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Podpisanie umowy na „Rozbudowę i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście”

W dniu 27 marca br. w Urzędzie Miejskim w Babimoście, Burmistrz Babimostu Bernard Radny podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Arkadiusz Kałdoński ul. Różana 14, 64 – 200 Wolsztyn, którego właścicielem jest Pan Arkadiusz Kałdoński na „Rozbudowę i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście”.

Zaprojektowana rozbudowa i przebudowa budynku ma na celu zwiększenie przestrzeni użytkowej sali konferencyjnej, a także przebudowę korytarza i zaplecza gospodarczego oraz sanitarnego.
W wyniku rozbudowy wyburzona zostanie ściana podłużna sali konferencyjnej, a dobudowana zostanie druga nawa sali o powierzchni ponad 148m2. Likwidacji ulegną istniejące sanitariaty, a w ich miejsce wybudowane zostaną nowe sanitariaty w halu wejścia głównego do sali kinowej.

Ww. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę z pośród trzech ubiegających się o zamówienie firm. Umowa została zawarta na kwotę 376.580,76zł brutto. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Termin zakończenia realizacji inwestycji to 15 sierpnia 2013 roku.

Zapraszamy do galerii

image 1 20130402 1730101373

Prezentacja stołów Wielkanocnych

Tradycją już się stało, że corocznie przed świętami Wielkanocnymi Koła Gospodyń Wiejskich przygotowują do degustacji dla mieszkańców Gminy Babimost i zaproszonych gości potrawy świąteczne, które zachwycają nie tylko smakiem ale i wyglądem. Wyobraźnia kulinarna i plastyczna naszych pań jest ogromna, o czym można się było przekonać w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu na sali wiejskiej w Laskach. W pięknie udekorowanym wnętrzu sali zaprezentowały się wszystkie Koła – z Nowego Kramska, Kolesina, Starego Kramska, Podmokli Małych, Podmokli Wielkich i oczywiście z Lasek. Na tegoroczną uroczystość zostały zaproszone panie z gminy Bad Muskau, które również zaprezentowały pięknie udekorowany stół Wielkanocny i zapraszały do degustacji swoich potraw. Należy dodać, że tegoroczna prezentacja była elementem projektu przeprowadzonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście p.t. „Polsko – Niemieckie Spotkania Wielkanocne”.

Aby nie poprzestać jedynie na wrażeniach kulinarnych, Koło Gospodyń z Lasek pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Stacheckiej przygotowało program artystyczny. W formie kabaretowej zaprezentowały życie kobiet wiejskich, które kiedy trzeba, pracują ciężko w swoich gospodarstwach, ale potrafią stać się również prawdziwymi damami, budzącymi zachwyt panów. Oprawę muzyczną imprezy zapewniła kapela koźlarska „Świecary” w składzie Katarzyna Marach, Adam Knobel, Maciej Malinowski oraz grający na sierszeńkach, młody mieszkaniec Lasek, Kamil Knobel.

Burmistrz Babimostu, Bernard Radny, w swoim wystąpieniu serdecznie podziękował wszystkim paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za wysiłek, całoroczną pracę i cykliczne przygotowywanie tak ciekawej imprezy. Szczególne podziękowania skierował do KGW z Lasek, które wspaniale się wywiązały z trudnej roli tegorocznych gospodyń. Na ręce pań przewodniczących –Moniki Jarysz z Nowego Kramska, Wandy Konkiewicz ze Starego Kramska, Krystyny Figlarek z Kolesina, Wandy Szukała z Podmokli Wielkich, Grażyny Trocholepszej z Podmokli Małych, Małgorzaty Stacheckiej z Lasek oraz Gabrieli Schönfelder z Bad Muskau wręczył bukiety wiosennych kwiatów oraz wartościowe upominki dla każdego Koła.

Zapraszamy do galerii

image 20 20130326 1817784660

8 Marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet

Niektórzy twierdzą, że Dzień Kobiet jest najlepszą rzeczą, która została nam po poprzednim ustroju. Można się z tym zgodzić lub nie, ale faktem jest, że w Gminie Babimost obchodzimy go w sposób szczególny. Dzieje się tak głównie za sprawą istniejących u nas organizacji i stowarzyszeń, z których większość ma w swoim składzie panie, a także dzięki corocznej organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, który tym razem odbył się w niedzielę 3 marca i zainaugurował całotygodniowe świętowanie. Korzystając z tak pięknej oprawy, podczas finałowej części turnieju, Burmistrz Babimostu, jak każdego roku, wyróżnił kilkadziesiąt Pań, wręczając im bukiety kwiatów i upominki, oraz składając szczere i serdeczne życzenia. W tym roku nagrodzone zostały Panie kierujące zakładami pracy, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i jednostkami podległymi gminie. Znalazły się wśród nich :

 • Lucjana Kuźnicka-Tylenda - Właściciel firmy TFP Producenta Tektury Falistej i Opakowań,
 • Eleonora Rybarczyk - Prezes Banku Spółdzielczego w Siedlcu,
 • Halina Trocholepsza – Kierownik Filii Banku Spółdzielczego w Babimoście,
 • Renata Gról - Właściciel zakładu produkcyjno-usługowo-handlowego w Babimoście,
 • Kryspina Drążkiewicz - najstarsza osoba w zarządzie ze wszystkich stowarzyszeń w naszej gminie,
 • Józefa Pietrzak - Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego,
 • Helena Latoń - Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • Teresa Ostrowska - Prezes Gminnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół,
 • Barbara Szmagulska - Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • Ewelina Wozińska - Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej,
 • Aneta Sybis-Jeż - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
 • Wanda Szukała - Sołtys Podmokli Wielkich, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Podmoklach Wielkich,
 • Krystyna Figlarek - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kolesinie,
 • Monika Jarysz - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Kramsku,,
 • Wanda Konkiewicz - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Kramsku,
 • Grażyna Trocholepsza - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Podmoklach Małych,
 • Małgorzata Stachecka - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Laskach, Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych
 • Zofia Janeczek - Kierownik Zespołu Śpiewaczego „Wiwat”,
 • Aleksandra Jarysz - Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku,
 • Ewa Golusik - Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Babimoście,
 • Jolanta Bordulak - Radna Rady Miejskiej,
 • Sylwia Panaś - Sekretarz Gminy,
 • Jadwiga Furman - Skarbnik Gminy,
 • Maria Waligóra - Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku,
 • Elżbieta Ryczek - Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych,
 • Ewa Pietrusiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Babimoście,
 • Ewa Ciecierska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Babimoście,
 • Tamara Modrzyk - Dyrektor pedagogiczny Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Babimoście,
 • Bożena Nitschke - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście,
 • Katarzyna Rychła - Sołtys Podmokli Małych,
 • Henryka Stojanowska - Sołtys Kolesina.

Od poniedziałku 4 marca uroczyste spotkania z okazji Dnia Kobiet organizowane były przez organizacje i stowarzyszenia społeczne. Jako pierwsze świętowały panie z Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które spotkały się w sali kawiarnianej Gminnego Ośrodka Kultury. W rolę gospodarzawcielił się Pan Zygfryd Pirsch – wiceprezes Zarządu BUTW, który złożył wszystkim słuchaczkom życzenia i wręczył kwiaty. We wtorek w tym samym miejscu spotkały się Panie, które na uroczyste obchody Dnia Kobiet zaproszone zostały przez Zarząd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezes Związku Alfred Hajduła w ciepłych słowach podziękował paniom za dotychczasowa pracę i przynależność do organizacji, złożył życzenia i wręczył kwiaty. W środę 6 marca w sali wiejskiej w Starym Kramsku spotkały się członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z całej gminy. Udział w uroczystościach wzięło ponad 120 osób. Program artystyczny, który przygotowali mieszkańcy Starego Kramska pod kierunkiem Pani Wandy Konkiewicz – przewodniczącej tamtejszego KGW, przeszedł najśmielsze oczekiwania. Od godziny 17.00 do 22.30 na scenie sali wiejskiej działy się rzeczy, których najlepsze programy muzyczne i kabaretowe w naszym kraju mogą pozazdrościć. Wspólne śpiewanie przeplatane było salwami śmiechu podczas prezentowanych skeczów i dowcipnych scenek wyreżyserowanych i odegranych przez mieszkańców Starego Kramska. Życzenia złożyła i kwiaty wręczyła wszystkim Paniom męska część Rady Sołeckiej.

W czwartek swoje święto obchodziły panie ze Stowarzyszenia Diabetyków. Uroczystość rozpoczął Prezes Jan Szymczak, składając życzenia członkiniom. Szczególny nacisk pan Prezes położył na zdrowie, o które każdego dnia diabetycy muszą dbać szczególnie. We wręczaniu kwiatów i składaniu życzeń pomagał mu sekretarz stowarzyszenia Ryszard Nadobnik.

W piątek, w dzień wieńczący obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet, w sali kawiarnianej Gminnego Ośrodka Kultury spotkały się panie ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Babimoście. Wiceprezes Piotr Tomczyk wraz z Prezes Barbarą Szmagulska zainaugurowali spotkanie. Wręczanie kwiatów to zadanie mężczyzn i tu ze swojej roli wywiązał się pan Piotr.

We wszystkich uroczystych spotkaniach, które były okazją nie tylko do złożenia serdecznych życzeń i wręczenia słodkich upominków, ale również do rozmów o ważnych sprawach i codziennych problemach, uczestniczyli Burmistrz Babimostu Bernard Radny lub jego zastępca Zbigniew Woziński. Jak podkreślał w swoich wystąpieniach Pan Burmistrz, kobiety w naszej gminie stanowią liczebną większość. Wynika to z faktu, że mężczyźni statystycznie żyją krócej. Antoni Czechow powiedział że „Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez kobiet głupieją”. Dlatego cieszmy się naszymi Paniami, doceniajmy ich troskę o dom i rodzinę, budowanie „ogniska domowego”.

Zapraszamy do galerii

diabetycy 13 20130310 1921555959

Finał wojewódzki ogólnopolskiego turnieju „Halowa Polska”

W rozegranym w Babimoście finale wojewódzkim ogólnopolskiego turnieju „Halowa Polska” w kategorii Futsal Junior zwycięstwo odniosła drużyna z Nowego Kramska, która kolejno pokonała Babimost I 2:1, Podmokle 2:1 i Babimost II 1:0. Drugie miejsce zajęły Podmokle pokonując Babimost II 3:0 i Babimost I 3:0, Na trzecim miejscu uplasował się zespół Babimostu I. Zwycięska drużyna z Nowego Kramska wystąpiła w składzie: Marek Sobolewski, Bartosz Sommer, Sebastian Kmieciak, Kamil Popiołek, Bartłomiej Urban, Bartosz Jędrzy, Andrzej Czeski, Aleksander Czeski, Nikodem Gawroński i Dawid Wojtkowiak. Opiekunem zespołu jest Lilla Omieczyńska. Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Sebastian Skierecki (Podmokle), najlepszym bramkarzem Andrzej Czeski ,a najlepszym zawodnikiem Marek Sobolewski (obaj Nowe Kramsko). Wszystkie drużyny z rąk zastępcy burmistrza Babimostu Zbigniewa Wozińskiego otrzymały słodycze i upominki. Finał ogólnopolski odbędzie się w dniach 6/7.04.13r. w Wysokiem Mazowieckim (Podlaskie), a województwo lubuskie reprezentować w nim będzie zespół z Nowego Kramska.

Zapraszamy do galerii

image 19 20130308 1165623153

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

Dnia 03.03.2013r. w hali “Olimpia” w Babimoście odbył się po raz czwarty Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, w którym rywalizowało 177 par tanecznych z całego kraju. Turniej składał się z 3 bloków tanecznych, które rozpoczynały się o godz. 10.00, 13.00, 17.00. Podczas wieczornej Gali Finałowej, Burmistrz Babimostu Bernard Radny w ciepłych słowach złożył serdeczne życzenia i podziękował Paniom zarządzającym organizacjami społecznymi, jednostkami organizacyjnymi, sołectwami oraz zakładami pracy za zaangażowanie w rozwój gospodarczy i społeczny gminy. Podziękowania, bukiety kwiatów oraz drobne upominki otrzymały:

 • Lucjana Kuźnicka-Tylenda - Właściciel firmy TFP Producenta Tektury Falistej i Opakowań
 • Eleonora Rybarczyk - Prezes Banku Spółdzielczego w Siedlcu
 • Halina Trocholepsza – Kierownik Filii Banku Spółdzielczego w Babimoście
 • Renata Gról - Właściciel zakładu produkcyjno-usługowo-handlowego w Babimoście
 • Kryspina Drążkiewicz - najstarsza osoba w zarządzie ze wszystkich stowarzyszeń w naszej gminie
 • Józefa Pietrzak - Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
 • Helena Latoń - Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Teresa Ostrowska - Prezes Gminnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół
 • Barbara Szmagulska - Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • Ewelina Wozińska - Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej
 • Aneta Sybis-Jeż - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
 • Wanda Szukała - Sołtys Podmokli Wielkich, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Podmoklach Wielkich
 • Krystyna Figlarek - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kolesinie
 • Monika Jarysz - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Kramsku
 • Wanda Konkiewicz - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Kramsku
 • Grażyna Trocholepsza - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Podmoklach Małych
 • Małgorzata Stachecka - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Laskach, Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych
 • Zofia Janeczek - Kierownik Zespołu Śpiewaczego „Wiwat”
 • Aleksandra Jarysz - Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku
 • Ewa Golusik - Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Babimoście
 • Jolanta Bordulak - Radna Rady Miejskiej
 • Sylwia Panaś - Sekretarz Gminy
 • Jadwiga Furman - Skarbnik Gminy
 • Maria Waligóra - Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku
 • Elżbieta Ryczek - Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych
 • Ewa Pietrusiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Babimoście
 • Ewa Ciecierska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Babimoście
 • Tamara Modrzyk - Dyrektor pedagogiczny Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Babimoście
 • Bożena Nitschke - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście
 • Katarzyna Rychła - Sołtys Podmokli Małych
 • Henryka Stojanowska - Sołtys Kolesina

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Burmistrz Babimostu złożył najserdeczniejsze życzenia także wszystkim Paniom uczestniczącym w turnieju oraz mieszkankom gminy.

Zapraszamy do galerii

image 2 20130304 1341366120

Robocze spotkanie miast partnerskich Babimost- Neuruppin

Dnia 28.02.2013 w Urzędzie Miejskim w Babimoście miało miejsce spotkanie Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego z delegacją Gminy z Neuruppin w skład której wchodzili: Jens-Peter Golde – Burmistrz Neuruppin, Jutta Mießner – Kierownik Urzędu, Susanne Presting – Koordynator miast partnerskich i kontaktów zagranicznych, Heinz Stawitzki – Przewodniczący Rady Miejskiej. W spotkaniu brali udział również: zastępca Burmistrza Babimostu Pan Zbigniew Woziński, sekretarz Gminy Pani Sylwia Panaś oraz specjalista ds. współpracy transgranicznej Pani Sławomira Stoll-Scheer. W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali nad planem współpracy transgranicznej na 2013 rok pomiędzy Gminami Babimost i Neuruppin. Ustalono terminy realizowanych projektów oraz spotkań uczniów z Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych z uczniami z Neuruppin, seniorów oraz członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z obu gmin. Zaplanowano również polsko-niemieckie spotkania partnerskie w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście. Omawiano też liczne zagadnienia związane ze współpracą partnerską na polsko-niemieckim pograniczu oraz możliwości poszerzenia współpracy.

Zapraszamy do galerii

image 2 20130301 2003193041

Międzynarodowa Konferencja w Cottbus

W środę 27 lutego 2013 r. Burmistrz Babimostu Bernard Radny wraz ze swoimi pracownikami na zaproszenie Pana Martina Kuder, prezesa firmy M’s Marketing + Komunikation GmbH udał się do Cottbus na Międzynarodową Konferencję realizowaną w ramach projektu ”LAURIN – Tożsamość regionalna i różnorodność kulturowa jako klucz do przyszłościowego rozwoju regionalnego Łużyc, integracji na rynku pracy i demokratycznej partycypacji w społecznym życiu regionu”.

Burmistrz Babimostu podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej zaprezentował uczestnikom doświadczenia Gminy Babimost wynikające z długoletnich kontaktów z niemiecką gminą Neuruppin oraz gminami Dobern i Bad Muskau.

W ramach projektu LAURIN planowane są innowacyjne działania w dziedzinie oświaty, tożsamości regionalnej, turystyki, społeczeństwa obywatelskiego oraz transgraniczne i międzynarodowe spotkania na terenie Łużyc. Wezmą w nich udział partnerzy z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Szkocji.

Zapraszamy do galerii

image 2 20130301 1148437691

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK