akrobaty


W związku z zgłoszeniami mieszkańców przypomina się o nieparkowaniu aut w miejscach pod zadaszeniem na Targowisku Miejskim w Babimoście. Stanowiska pod zadaszeniem przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia handlu i miejsca te wykupione zostały przez handlujących. Parkowanie, ze względów sanitarnych jest dozwolone tylko w miejscach na to wyznaczonych.
Wyjątkowo, podczas większych świąt kościelnych i imprez gminnych dopuszcza się parkowanie na całym placu Targowiska Miejskiego.


Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Babimost

 

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej obchodzony corocznie 14. października w tym roku wypadł w dzień wolny od pracy. Część szkół obchodziła to święto w piątek 12. października, pozostali w poniedziałek 15. października. W związku z tym już w piątek Burmistrz Babimostu zamieścił na stronie internetowej Urzędu Miejskiego życzenia dla nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty w których napisał:

”Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę skierować na Państwa ręce słowa podziękowania, wyrazy szacunku i uznania. Wasza praca to trudne wyzwanie wymagające cierpliwości, wielu poświęceń oraz zaangażowania. Tylko ludzie właściwie wykształceni i dobrze wychowani potrafią rzetelnie i sumiennie pracować na rzecz społeczeństwa. Dlatego też szkoła i Wasz trud stanowią niezwykle istotny czynnik wpływający na kształt funkcjonowania gmin, województw oraz kraju.
Chciałbym w tym szczególnym dniu wyrazić Państwu swą wdzięczność za zaangażowanie, cierpliwość i konsekwencję w codziennym niesieniu kaganka oświaty. Młodzi ludzie z naszej Gminy są finalistami i laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych różnych szczebli co przynosi chlubę, daje powody do satysfakcji i dumy dla nas wszystkich!
Życzę Państwu by Wasza praca, przekazywanie uczniom wiedzy i umiejętności zapewniały im dalsze sukcesy edukacyjne oraz otwierały możliwość rozwoju osobowego. Każdemu pracownikowi oświaty życzę radości i satysfakcji z pracy, dumy z wychowanków i powodzenia w życiu osobistym."

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Babimostu

Bernard Radny

 

W poniedziałek 15. października Burmistrz wyróżnił kilku nauczycieli dyplomami i nagrodami pieniężnymi, które wręczył na uroczystym spotkaniu w Urzędzie Miejskim. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

1/ Pani Ewa Pietrusiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Babimoście

2/ Pani Elżbieta Ryczek - Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych

3/ Pani Maria Waligóra - Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku

4/ Pani Alina Kozubal – Nauczyciel Zespołu Szkół w Babimoście

5/ Pani Małgorzata Kaczmarska - Nauczyciel Zespołu Szkół w Babimoście

6/ Pan Wojciech Jaroszek - Nauczyciel Zespołu Szkół w Babimoście

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121016 1220923030

Certyfikat Szkoły Promującej Ruch Naukowy

Szkoła w Podmoklach Małych jako jedna z 7 szkół w Polsce otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Ruch Naukowy. Wyróżnienie to przyznaje Kapituła Ruchu Naukowego Małych Szkół w Warszawie szkołom, które wyróżniają się działalnością badawczą.

W ubiegłym roku szkolnym Szkoła w Podmoklach Małych przystąpiła do procesu certyfikacji, którego celem było zbudowanie szkolnego ruchu naukowego, polegającą m. in. na zapoznawaniu dzieci z metodą pracy naukowej. Metodyka ta ma służyć rozwojowi wiedzy, umiejętności uczenia się, wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania zjawisk otaczającego świata.

W trakcie różnorodnych zajęć dzieci nabywały umiejętność formułowania pytań i stawiania hipotez, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków, umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce oraz logicznego i twórczego myślenia. W wyniku tych działań szkoła stała się instytucją, w której naukowy sposób pracy jest codziennością i służy jej rozwojowi.

Szkoła w Podmoklach Małych jest w grupie tych szkół, które jako pierwsze tworzą fundamenty nauki wśród małych dzieci, rozwijają ją, przyczyniając się do tworzenia lepszego świata.

Wręczenie certyfikatów nastąpi wkrótce w Warszawie.

 

Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Kramsku

15 października 2012r. rozpoczęły się prace budowlane polegające na modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Nowym Kramsku, które wykonuje Zakład Murarski Pana Jana Muńko z Nowe Kramska.

Na powyższe zamówienie Gmina dwukrotnie organizowała przetargi nieograniczone. W pierwszym przetargu złożona została jedna oferta, która przewyższała wartość środków zabezpieczonych w budżecie na to zadanie - z tego powodu przetarg został unieważniony. Niezwłocznie ogłoszony został kolejny przetarg, jednak także i ten przetarg nie dał rozstrzygnięcia z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. W zaistniałej sytuacji ogłaszanie kolejnego przetargu nieograniczonego nie dawało gwarancji wyłonienia Wykonawcy na powyższe zadanie, dlatego przeprowadzono rozeznanie rynku lokalnego w sprawie udzielenia ww. zamówienia. Pan Jan Muńko wyraził zainteresowanie zamówieniem, zapoznał się z zakresem robót i złożył niezbędne dokumenty. Po przeprowadzonych negocjacjach została zawarta umowa w dniu 26.09.2012r. z ww. Zakładem, który wykona powyższe zamówienie za kwotę 85.000,00zł brutto.

W zakres umowy wchodzi wykonanie:
przebudowy sanitariatów, wydzielenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi, wymiana częściowa stolarki drzwiowej, wymiana grzejników wraz z osprzętem, wymiana kotła gazowego, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych budynku wraz z nałożeniem struktury, wykonanie instalacji odgromowej na dachu płaskim, wymiana opierzeń, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji powyższego zadania to 30.11.2012r.

Poza tym zakresem robót jeszcze w roku bieżącym zostanie wymieniony chodnik dla pieszych znajdujący się na terenie ośrodka zdrowia. Poza tym w przyszłym roku zostanie wykonany parking samochodowy w obrębie działki ośrodka, dla pacjentów korzystających z ośrodka zdrowia w Nowym Kramsku. Wszystkie przeprowadzone prace w ramach modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Nowym Kramsku i jego otoczenia wpłyną korzystnie na stronę wizualną obiektu, ale również z pewnością przyczynią się do korzystania w komfortowych warunkach z obiektu służby zdrowia mieszkańcom Nowego Kramska i okolicznych miejscowości.

Przypominamy, że w okresie od 15 października do 30 listopada bieżącego roku ośrodek zdrowia w Nowym Kramsku będzie nieczynny, a wszyscy pacjenci chcący skorzystać z pomocy lekarskiej mogą zgłaszać się do ośrodka zdrowia w Babimoście.

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121113 1221202788

Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury

W dniu 01 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze została podpisana umowa pomiędzy Gminą Babimost a Samorządem Województwa Lubuskiego o dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście”.

Gmina Babimost w IV kwartale 2011r. złożyła wniosek na realizację powyższej inwestycji za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła z siedzibą w Kargowej, która pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek.
Zadanie obejmuje wykonanie robót
rozbudowy, przebudowy i remontu istniejącego łącznika pomiędzy budynkiem GOK i kinem. Podstawowym elementem do wykonania będzie rozbudowa sali kawiarnianej, która obecnie ma powierzchnię 117,47m2, a po rozbudowie wynosić będzie 278m2 , czyli powierzchnia zwiększy się ponad dwukrotnie. Wykonane zostaną nowe toalety w holu kina, a także wymianie ulegnie instalacja centralnego ogrzewania, oraz zostanie ułożony nowy parkiet. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie oraz instalacje wentylacyjne i wodociągowo-kanalizacyjne.

Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności obiektu.
Koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi ponad 473 tys. zł. Przyznane dofinansowanie z PROW to wartość 300.000,00zł.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy zamierzonej inwestycji.
Termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec maja 2013 roku.

Zadanie to jest pierwszym z trzech planowanych zadań modernizacji tego obiektu.

PA032297


Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Szkołach Podstawowych Gminy Babimost

W Szkołach Podstawowych Gminy Babimost dąży się do wszechstronnego rozwoju uczniów, zarówno intelektualnego, jak i społecznego. W związku z tym od 01 marca 2012 roku realizowany jest projekt systemowy zatytułowany „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane przez Gminę środki finansowe w kwocie ponad 108 000 zł przeznaczone są na doposażenie bazy dydaktycznej szkół oraz na organizację dodatkowych zajęć wychodzących naprzeciw potrzebom uczniów w tym zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych a także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Należy pamiętać, że w pierwszym etapie edukacyjnym kształtują się u dzieci postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi i zdobywana jest podstawowa wiedza i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach.

W związku z tym należy wprowadzać programy wspomagające szkoły w procesie edukacji, uwzględniające indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Przy czym wspieranie może dotyczyć uczniów ze specyficznymi rozwojowymi zaburzeniami umiejętności szkolnych, które mogą towarzyszyć dziecku stale lub czasowo, a także uczniów szczególnie uzdolnionych, u których należy rozwijać zainteresowania i twórczą wyobraźnię.

Dotąd nie było programu którego realizacja mogłaby przyczynić się do złagodzenia lub likwidacji wymienionych dysfunkcji, a uczniom szczególnie uzdolnionym pomogłaby rozwijać swoje zainteresowania.

W Gminie Babimost projektem objętych zostało 65 dzieci - 37 uczniów i 28 uczennic szkół podstawowych w Gminie Babimost . W zajęciach specjalistycznych biorą udział dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. Rekrutacji dokonały zespoły nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie, wdrażanie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania.

Wybór grupy docelowej został podyktowany szczególnym charakterem projektu, w ramach którego wspierana jest idea indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wśród uczniów szkół podstawowych z Gminy Babimost znajdują się dzieci z zaburzeniami mowy , mające problemy logopedyczne oraz są zagrożone dysleksją . U sporej grupy dzieci stwierdzono wady postawy. Dzieci te mają znaczne trudności na zajęciach ruchowych, szybko się męczą, co negatywnie wpływa na ich zdrowie fizyczne a także psychiczne. Jakby dla przeciwwagi należy zauważyć, że w szkołach podstawowych Gminy Babimost istnieje spora grupa uczniów przejawiających szczególne uzdolnienia w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przeprowadzane w ramach indywidualizacji nauczania sprzyjać mogą rozwijaniu zainteresowań i nabywaniu nowych umiejętności.

W szkołach podstawowych Gminy Babimost realizowane są następujące zajęcia:

I. W SP w Babimoście :

1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

2) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

3/ gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

4/ Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych

W Szkołach Podstawowych w Podmoklach Małych i Nowym Kramsku :

1) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

2/ Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

Wymienione wyżej zajęcia odbywają się po lekcjach, a liczebność grup jest zgodna z założeniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie :

- 140 h zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

- 490 h zajęć logopedycznych;

- 210 h gimnastyki korekcyjnej

- 630 h zajęć matematyczno-przyrodniczych

            Na potrzeby realizacji projektu zostały zakupione do szkół podstawowych w Babimoście, w Podmoklach Małych i Nowym Kramsku materiały dydaktyczne zgodne z potrzebami uczniów i uczennic. Są to m.in.

- plansze, gry czytelnicze, tablice edukacyjne i inne pomoce dydaktyczne do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

- gry, podręczniki logopedyczne, ćwiczenia poprawiające koncentrację, zestawy dydaktyczne, urządzenia logopedyczne pozwalające poprzez zabawę poprawiać wymowę dzieci.

Ponadto, z uwagi na wady postawy zakupione zostały drabinki gimnastyczne, równoważnie, piłki, wałki do masażu, drążki, pachołki i inne pomoce. Do zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Babimost zakupione zostały pomoce dydaktyczne w postaci zegarów demonstracyjnych, mikroskopów, lup, zestawów geometrycznych, tablic itp.

Wszystkie trzy szkoły doposażyły swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny - komputery z oprogramowaniem (Szkoła Podstawowa w Babimoście - 2 szt, w Podmoklach Małych - 1 szt i w Nowym Kramsku - 1szt.

Projekt zakończy się 30 czerwca 2013 roku.

Przetarg na realizację zajęć dydaktycznych wygrało Centrum Edukacji „Atut” Wielkopolska – placówka wychowania pozaszkolnego z Kościana. Pomoce dydaktyczne dostarczyła nam firma „Nowa Szkoła” Sp. z o.o. z Łodzi, a dostawę sprzętu komputerowego do szkół zrealizowała firma „Acon” Spółka Jawna z Częstochowy.

Zbigniew Woziński

 „Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Babimost”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt współfinansowany  ze środków  Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku


Aktualnie są prowadzone prace remontowe W Nowym Kramsku. Dotyczą one „Rozbudowy, przebudowy i remontu budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku”. Wykonawcą robót jest Z.P.H.U. ”MAT-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz Grójec Wielki 14, 64 – 214 Chobienice. Realizacja inwestycji rozpoczęła się 26 lipca 2012 roku. Ww. wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę z pośród pięciu ubiegających się o zamówienie firm. Umowa została zawarta na kwotę 1.057.715,19 zł brutto. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na 15 września 2013 roku.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy przy udziale dofinansowania z PROW w wysokości 424.816,18 zł. Zadanie obejmuje rozbudowę, przebudowę i remont istniejącej świetlicy wiejskiej oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej. Rozbudowa polegać będzie na dobudowaniu do istniejącego stanu zabudowy budynku mieszczącego pomieszczenia zaplecza sali, zmywaka, gospodarcze (magazynki) oraz komunikację. Projektowany budynek pod względem funkcjonalnym będzie połączony z salą zabaw zlokalizowaną w części istniejącej świetlicy. Ponadto, przewiduje się wykonanie tarasu połączonego funkcjonalnie z salą zabaw. Planuje się przebudowę istniejącego stanu zabudowy. Polegać ona będzie na wprowadzeniu zmian w układzie pomieszczeń poprzez wyburzenie bądź wzniesienie nowych ścian, oraz na zmianie konstrukcji dachu.

Przeprowadzone w ramach remontu prace nie tylko wpłyną korzystnie na stronę wizualną miejsca, ale z pewnością ułatwią również sprawną organizację uroczystości i imprez o charakterze lokalnym. Mieszkańcy Nowego Kramska dzięki tej inwestycji zyskają miejsce, w którym będą mogli w komfortowych warunkach odpoczywać, bawić się i integrować.

Zapraszamy do galerii

Foto_1

 

Rocznice i jubileusze w ZŻWP

       W dniu  14  września  2012 roku  Zarząd  Koła  Nr 4  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego zorganizował  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Babimoście  obchody  rocznic  małżeńskich  i  jubileuszy  urodzinowych  członków  związku. W  tym  dniu  jubileusze  obchodzili: 55-lecie  ślubu - Katarzyna  i  Józef  Gieruła ,  Teresa  i   Aleksander  Szepelak; 50-lecie  ślubu - Halina  i   Tadeusz  Budzik, Jadwiga  i  Antoni  Supiński; 45-lecie  ślubu- Jolanta  i  Tadeusz  Ptak; 40-lecie  ślubu - Teresa  i  Marian  Ostrowski; 35-lecie  ślubu - Krystyna  i  Marian  Schuster. Jubileusze  urodzinowe: 75-lecie  urodzin - Tadeusz  Budzik, Leonard  Pukiński; 70-lecie  urodzin - Piotr  Tomczyk; 65-lecie  urodzin - Stefan  Janiak.

Jubilatów  przywitał  Prezes  Koła  Zbigniew  Godoń. Małżonkom  obchodzącym  Złote  Gody  Halinie  i Tadeuszowi  Budzikom, Jadwidze  i  Antoniemu  Supińskim   Burmistrz  Babimostu  Bernard  Radny  w  imieniu  Prezydenta  Rzeczpospolitej  Polskiej  wręczył  medale  pamiątkowe. Wszyscy  jubilaci  otrzymali  wiązanki  kwiatów  i  pamiątkowe  dyplomy  od  Burmistrza  Babimostu  i  Zarządu  Koła  Nr 4  ZŻWP. Po  wspólnym  zdjęciu  pamiątkowym  i  toaście  "100 lat"  jubilaci  i   goście  bawili  się  do  późnych  godzin  nocnych  przy  muzyce  zespołu  "Bojan"  z  Nowej  Soli.

 

 

Zapraszamy do galerii

Foto_15

 

Prace renowacyjne elewacji

           Dnia 22 sierpnia 2012 r. zakończyły się prace renowacyjne elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych, polegające na wymianie parapetów okiennych, naprawie tynków i wykonaniu malowania elewacji całego obiektu. Koszt wykonania powyższych robót zamknął się kwotą 43.895,83 zł. Wykonawcą była firma Pana Piotra Przybyły z Chobienic.

            Dnia 6 września 2012 r. zakończyły się roboty związane z termomodernizacją świetlicy i sali wiejskiej w Podmoklach Małych. Zakres robót obejmował wykonanie ocieplenia ścian budynku płytami styropianowymi, wykonanie elewacji z tynku mineralnego, malowanie elewacji, osadzenie prefabrykowanych podokienników, wykonanie obróbek blacharskich, obłożenie cokołu glazurą oraz modernizację oświetlenia zewnętrznego. Roboty zostały wykonane za kwotę 112.909,02 zł. Wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany Piotra Poniedziałek z Kopanicy.

        Jest to zakończenie całości prac na budynkach kulturalno-oświatowych w Podmoklach Małych, które wcześniej realizowane były w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i dofinansowane były ze środków unijnych. Prace te obejmowały remont wnętrza świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego oraz rozbudowy Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych wraz z budową boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej.


Zapraszamy do galerii

Foto_1

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK