Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku


Aktualnie są prowadzone prace remontowe W Nowym Kramsku. Dotyczą one „Rozbudowy, przebudowy i remontu budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku”. Wykonawcą robót jest Z.P.H.U. ”MAT-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz Grójec Wielki 14, 64 – 214 Chobienice. Realizacja inwestycji rozpoczęła się 26 lipca 2012 roku. Ww. wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę z pośród pięciu ubiegających się o zamówienie firm. Umowa została zawarta na kwotę 1.057.715,19 zł brutto. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na 15 września 2013 roku.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy przy udziale dofinansowania z PROW w wysokości 424.816,18 zł. Zadanie obejmuje rozbudowę, przebudowę i remont istniejącej świetlicy wiejskiej oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej. Rozbudowa polegać będzie na dobudowaniu do istniejącego stanu zabudowy budynku mieszczącego pomieszczenia zaplecza sali, zmywaka, gospodarcze (magazynki) oraz komunikację. Projektowany budynek pod względem funkcjonalnym będzie połączony z salą zabaw zlokalizowaną w części istniejącej świetlicy. Ponadto, przewiduje się wykonanie tarasu połączonego funkcjonalnie z salą zabaw. Planuje się przebudowę istniejącego stanu zabudowy. Polegać ona będzie na wprowadzeniu zmian w układzie pomieszczeń poprzez wyburzenie bądź wzniesienie nowych ścian, oraz na zmianie konstrukcji dachu.

Przeprowadzone w ramach remontu prace nie tylko wpłyną korzystnie na stronę wizualną miejsca, ale z pewnością ułatwią również sprawną organizację uroczystości i imprez o charakterze lokalnym. Mieszkańcy Nowego Kramska dzięki tej inwestycji zyskają miejsce, w którym będą mogli w komfortowych warunkach odpoczywać, bawić się i integrować.

Zapraszamy do galerii

Foto_1

 

Rocznice i jubileusze w ZŻWP

       W dniu  14  września  2012 roku  Zarząd  Koła  Nr 4  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego zorganizował  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Babimoście  obchody  rocznic  małżeńskich  i  jubileuszy  urodzinowych  członków  związku. W  tym  dniu  jubileusze  obchodzili: 55-lecie  ślubu - Katarzyna  i  Józef  Gieruła ,  Teresa  i   Aleksander  Szepelak; 50-lecie  ślubu - Halina  i   Tadeusz  Budzik, Jadwiga  i  Antoni  Supiński; 45-lecie  ślubu- Jolanta  i  Tadeusz  Ptak; 40-lecie  ślubu - Teresa  i  Marian  Ostrowski; 35-lecie  ślubu - Krystyna  i  Marian  Schuster. Jubileusze  urodzinowe: 75-lecie  urodzin - Tadeusz  Budzik, Leonard  Pukiński; 70-lecie  urodzin - Piotr  Tomczyk; 65-lecie  urodzin - Stefan  Janiak.

Jubilatów  przywitał  Prezes  Koła  Zbigniew  Godoń. Małżonkom  obchodzącym  Złote  Gody  Halinie  i Tadeuszowi  Budzikom, Jadwidze  i  Antoniemu  Supińskim   Burmistrz  Babimostu  Bernard  Radny  w  imieniu  Prezydenta  Rzeczpospolitej  Polskiej  wręczył  medale  pamiątkowe. Wszyscy  jubilaci  otrzymali  wiązanki  kwiatów  i  pamiątkowe  dyplomy  od  Burmistrza  Babimostu  i  Zarządu  Koła  Nr 4  ZŻWP. Po  wspólnym  zdjęciu  pamiątkowym  i  toaście  "100 lat"  jubilaci  i   goście  bawili  się  do  późnych  godzin  nocnych  przy  muzyce  zespołu  "Bojan"  z  Nowej  Soli.

 

 

Zapraszamy do galerii

Foto_15

 

Prace renowacyjne elewacji

           Dnia 22 sierpnia 2012 r. zakończyły się prace renowacyjne elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych, polegające na wymianie parapetów okiennych, naprawie tynków i wykonaniu malowania elewacji całego obiektu. Koszt wykonania powyższych robót zamknął się kwotą 43.895,83 zł. Wykonawcą była firma Pana Piotra Przybyły z Chobienic.

            Dnia 6 września 2012 r. zakończyły się roboty związane z termomodernizacją świetlicy i sali wiejskiej w Podmoklach Małych. Zakres robót obejmował wykonanie ocieplenia ścian budynku płytami styropianowymi, wykonanie elewacji z tynku mineralnego, malowanie elewacji, osadzenie prefabrykowanych podokienników, wykonanie obróbek blacharskich, obłożenie cokołu glazurą oraz modernizację oświetlenia zewnętrznego. Roboty zostały wykonane za kwotę 112.909,02 zł. Wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany Piotra Poniedziałek z Kopanicy.

        Jest to zakończenie całości prac na budynkach kulturalno-oświatowych w Podmoklach Małych, które wcześniej realizowane były w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i dofinansowane były ze środków unijnych. Prace te obejmowały remont wnętrza świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego oraz rozbudowy Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych wraz z budową boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej.


Zapraszamy do galerii

Foto_1

 

Rozpoczęcie budowy targowiska

Dnia 1 października 2012 roku rozpocznie się budowa placu targowego w Babimoście. W dniu 12 września 2012r. w Urzędzie Miejskim w Babimoście, Burmistrz Babimostu Bernard Radny i Skarbnik Gminy Jadwiga Furman podpisali umowę z firmą PPHU Ogólnobudowlane Wilerbud z Kąkolewa ( woj. wielkopolskie, powiat leszczyński), którego właścicielem jest Pan Dominik Wiler na zadanie pod nazwą „Budowa placu targowego z infrastrukturą i szaletem miejskim w Babimoście”. Zadanie to obejmuje wykonanie robót:

Budowa placu targowego:    

- powierzchnia handlowa zadaszona 890m2,                                             

- powierzchnia handlowa nie zadaszona 880m2,                                        

- powierzchnia placu manewrowo – postojowego 2.680m2,                                             

- powierzchnia ruchu kupujących 3.128m2,

Szalet miejski:           

- kubatura budynku 506,08m3,

Instalacje sanitarne:  

- przyłącze wody 182,00m,              

- przyłącze kanalizacji sanitarnej 27,50m,              

- kanalizacja deszczowa 637,60m,

Roboty drogowe:       

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 12.308,08m2,            

- zieleń i trawniki 1.840m2,              

- drzewa i krzewy liściaste 25szt.,

Oświetlenie placu targowego:         

- instalacja oświetleniowa placu 755,00m                                      

- słupy oświetleniowe 17szt.,                        

- instalacja monitoringu zewnętrznego – 2 kamery monitoringu.

Plac targowy będzie posiadał wyodrębnione miejsca handlowe: zadaszone i niezadaszone, w tym przeznaczone na stoiska produktów rolnych.

Firma Wiler złożyła najkorzystniejszą ofertę z pośród dziesięciu ubiegających się o zamówienie firm. Umowa pomiędzy stronami została zawarta na kwotę 2.219.538,32zł brutto.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki I Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 657.080,00zł.

Termin zakończenia realizacji inwestycji to 30 września 2013 roku.

Firma realizująca ww. zadanie wejdzie z robotami na plac budowy 1.10.2012r. i rozpocznie od ogrodzenia całego terenu na czas prowadzonych robót. W bieżącym roku firma wykona jeszcze 20% robót całego zadania.

Nowe targowisko po przekazaniu do korzystania, poza wyznaczonymi dniami targowymi, służyło będzie również jako parking podczas innych uroczystości: sportowych, kulturalnych, oświatowych i religijnych. Budowa tak dużej powierzchni parkingowej poprawi układ i ruch komunikacyjny miasta. Wybudowany w ramach zadania szalet miejski będzie dostępny codziennie, również poza dniami targowymi.  

 

Foto_5

Nowe targowisko zlokalizowane będzie na obecnie pustym placu pomiędzy Biedronką a ulicą Żwirki i Wigury. Poniżej link zawierający mapę miasta Babimost z zaznaczoną lokalizacją nowego targowiska.

 

Mapa miasta Babimost

 

Zapraszamy do galerii


 

foto_1

 

 

 

Polsko-Niemieckie Święto Miodu

 

Od 8 do 10 września 2012 w Podmoklach Małych, w Gminie Babimost, zrealizowany został kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, którego celem była promocja miodu i produktów pszczelich oraz ochrona pszczół i pszczelarstwa przed zagrożeniami współczesnego środowiska. Mając sprawdzonego partnera – Gminę Neuruppin - z którą realizowaliśmy już szereg ważnych i ciekawych projektów, postanowiliśmy nawiazać współpracę pomiędzy pszczelarzami i skorzystać z doświadczeń niemieckich, organizując wspólne Polsko – Niemieckie Święto Miodu.

Na terenie Gminy Babimost od kilkudziesięciu lat istnieje Rejonowe Koło Pszczelarzy, które liczy obecnie 27 członków. Swoim zasięgiem obejmuje także Gminę Kargowa. Prezesem koła od czterech lat jest Stanisław Baer, pszczelarz i osoba oddana pracy społecznej. Jego organizacja jest jedną z ponad 30 innych, aktywnie działających na terenie naszej Gminy. Jak w każdej dziedzinie życia, tak i w pszczelarstwie zachodzą zmiany. Nowe trendy jakie obserwuje się na międzynarodowych wystawach pszczelarskich, docierają do naszych lokalnych pszczelarzy. Aby o nich porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, spojrzeć w przyszłość pszczelarstwa, Rejonowe Koło Pszczelarzy wspólnie z Gminą Babimost postanowiło zorganizować Polsko-Niemieckie Święto Miodu. Oprócz 30 – osobowej grupy pszczelarzy z Niemiec w imprezie wzięło udział wielu ważnych gości. Byli wśród nich Bazyli Chomiak - członek Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego, Lesław Tetera – Prezes Lubuskiego Związku Pszczelarzy z Zielonej Góry, Marian Grzywacz - Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy z Gorzowa Wlkp., prof. dr hab. Jerzy Szukała – z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr Benedykt Polaczek z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, prof. dr hab. Bogdan Kędzia z Poznańskiego Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Czesław Fiedorowicz – Prezes Konwentu Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr“, Hartmut Pritz -  Prezes Klubu Pszczelarskiego z Neuruppin, Gabriel Reiner – Prezes Związku Pszczelarzy w Brandenburgii. Członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy powitali swoich gości w sobotę 8 września w wigwamie Koła Myśliwskiego „Jeleń” w Laskach. Wcześniej jednak z dużym zainteresowaniem zwiedzono pasiekę pszczelą Stanisława Baera – Prezesa babimojskiej organizacji.

         Głównym punktem projektu była konferencja zorganizowana w niedzielę 9 września w sali wiejskiej w Podmoklach Małych. Wśród uczestniczących w niej 140 osób, oprócz pszczelarzy znalazła się spora grupa rolników. Pierwszy wykład p.t „Wpływ produktów pszczelich na zdrowie człowieka” wygłosił prof. dr hab. Bogdan Kędzia. Kolejny, zatytułowany „Ochrona pszczół przed zagrożeniami skażonego środowiska”, zaprezentował dr Benedykt Polaczek. Przed rozpoczęciem konferencji miała miejsce bardzo miła uroczystość. Osiem osób zasłużonych dla rozwoju pszczelarstwa zostało udekorowanych srebrnymi odznakami Polskiego Związku Pszczelarskiego. Znaleźli się wśród nich Leon Kaźmierczak, Gertruda Fornalczyk, Leon Wojtek, Bernard Radny, Ryszard Walczak, Ryszard Piasecki, Kazimierz Baumgart oraz Burmistrz Babimostu Bernard Radny. Ośmiu gości z Niemiec otrzymało odznakę honorową Polskiego Związku Pszczelarskiego. Dla usprawnienia konferencji i wygody słuchaczy wystąpienia obu wykładowców tłumaczone były symultanicznie. Po zakończeniu wykładów zadawano wykładowcom szereg pytań. O godzinie 15.00 przy Skansenie Maszyn i Urządzeń Rolniczych rozpoczął się festyn pszczelarski, który zgromadził kilkaset osób. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska ze sprzętem i produktami pszczelimi, pokaz kręcenia miodu, wypiek chleba w piecu chlebnym oraz oczywiście stoiska gastronomiczne. Dzieci spędzały czas przy zabawkach i zjeżdżalniach dmuchanych. Do zabawy zachęcała je również grupa „Wesołki” z Zielonej Góry. W międzyczasie rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, w którym brały udział dzieci z Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych. Przed sceną została zorganizowana wystawa pokonkursowa, podziwiana przez uczestników festynu. Bardzo wiele osób skorzystało z możliwości zwiedzania skansenu, wiatraka oraz szkolnej Izby Pamięci. W części artystycznej festynu zaprezentowały się dzieci i młodzież z Zespołu Edukacyjnego w Podmiklach Małych oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście, Zespół Śpiewaczy „Wiwat” oraz Kapela Podwórkowa „Szczuny” z Sulęcinka. Do zabawy tanecznej przygrywał zespół „Fux Band”.

W poniedziałek 10 września pożegnano grupę niemiecką, która z uznaniem wyraziła się o organizacji projektu oraz gościnności i życzliwości, z którą spotykali się na każdym kroku. Wszyscy zgodnie wyrazili życzenie aby tak ciekawą, pouczającą imprezę z udziałem polskich i niemieckich pszczelarzy organizować częściej. Jest to bowiem okazja do wymiany doświadczeń, zaprezentowania własnych osiągnięć oraz przedstawienia problemów związanych z pracą pszczelarzy, występujących w Polsce i Niemczech.


 

foto_1   foto_2foto_3

 

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013, Funduszu Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa - Nysa - Bóbr” oraz budżetu państwa.

 

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

 

 

Zapraszamy do galerii

 

 

Foto_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lecie CSiR w Babimoście

5-lecie Transgranicznego Centrum Sportu i Rekreacji

Polsko – Niemieckie spotkanie Bractw Kurkowych

Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście obchodziło w dniu 1.09.2012 jubileusz 5-lecia. Z tej okazji odbyło się wiele polsko-niemieckich imprez sportowych w ramach projektu pt: „5-lecie Transgranicznego Centrum Sportu i Rekreacji”. Podczas seminarium w którym wziął udział Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin PR Euroregionu „Sprewa –Nysa-Bóbr” Czesław Fiedorowicz, Prezes Europejskiej Akademii Sportu Kraju Brandenburgia – Manfred Wothe oraz zaproszeni goście, prezentację na temat rozbudowy bazy sportowej Centrum Sportu i Rekreacji przestawił Burmistrz Babimostu Bernard Radny, natomiast prezentację na temat wykorzystania bazy sportowej w oparciu o transgraniczność poslsko-niemiecką przedstawił dyrektor Centrum Zdzisław Krupa. W dyskusji Prezes Euroregionu jak i Prezes Europejskiej Akademii Sportu podkreślali, że Centrum w okresie 5-lecia we właściwy i bardzo widoczny sposób realizuje w Euroregionie ideę transgraniczności, a obiekty znakomicie spełniają swoją rolę. W projekcie wzięło udział 175 sportowców, przedstawicieli miast partnerskich oraz zaproszonych gości. W ramach projektu przeprowadzono turniej piłki nożnej z udziałem Klubów Sportowych: LKS Klon, LZS Jedność, S.V. Döbern i TSV Groß Schacksdorf, maraton kręglarski między drużyną z Babimostu i z Tschernitz oraz rozegrano towarzyski mecz piłki ręcznej pomiędzy SV Union z Neuruppin i KU AZS UZ z Zielonej Góry.

Jubileusz Centrum był także okazją do przekazania do użytku nowej, trawiastej płyty boiska piłkarskiego oraz sześciotorowej tartanowej bieżni lekkoatletycznej. W tej części imprezy uczestniczyli m.in. Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robert Skowron, Sekretarz Lubskiego Związku Lekkoatletyki Andrzej Szczesny, były, znakomity piłkarz Lecha Poznań i wielu innych klubów, uczestnik mistrzostw świata w Korei Południowej Arkadiusz Bąk, a także prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz Prezes Europejskiej Akademii Sportu, dyrektorzy zakładów pracy, przedstawiciele klubów sportowych, stowarzyszeń, radni miejsacy. Miasta Partnerskie z Niemiec reprezentowali: Kierownik Urzędu Miejskiego w Neuruppin Jutta Mießner, Referent ds. kontaktów międzynarodowych w Urzędzie Miejskim w Neuruppin Susanne Presting, Dyrektor Urzędu Miejskiego w Döbern Günter Quander oraz Burmistrz Bad Muskau Andreas Bänder. Po odegraniu hymnów Unii Europejskiej i Babimostu przecięcia wstęgi w towarzystwie Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego dokonali: Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Paciejewski, Prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Czesław Fiedorowicz i Prezes Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia Manfred Wothe. Otwarcie płyty piłkarskiej i bieżni uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Dętej z Grodziska Wielkopolskiego i występ Orkiestry Dętej OSP z Babimostu. Bracia z Bractwa Kurkowego w Babimoście oddali wystrzał z broni czarnoprochowej, a także pierwszy wystrzał z własnej armatki. W niebo wzbiło się około tysiąca okolicznościowych baloników. Odbył się również szereg towarzyszących imprez sportowych, jak zawody lekkoatletyczne, turniej tenisa ziemnego, turniej badmintona, mecz piłki nożnej orlików LKS Klon Babimost – UKS Junior Zbąszynek, mecz piłki nożnej juniorów LZS Zryw Rzeczyca – LKS Klon Babimost.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „ Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.

Pokonywać granice poprzez inwestowanie w przyszłość.


 

foto_1         foto_2foto_3
 

Projekt „Polsko - Niemieckie Spotkania Bractw Kurkowych przy muzyce szantowej“ został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013oraz budżetu państwa.

W dniach 31.08 - 02.09.2012 odbyły się „Polsko-Niemieckie Spotkania Bractw Kurkowych przy muzyce szantowej“. Do Babimostu przyjechali Bracia Strzeleccy z niemieckiego Bad Muskau, którzy wspólnie z Bractwem z Babimostu spędzali aktywnie te niezapomniane 3 dni.

Pierwszy dzień rozpoczął się od konferencji na temat historii bractwa kurkowego w Polsce i Niemczech. Obecni mogli dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy dotyczących przeszłości tej formacji. Jak jednogłośnie stwierdzono Kurkowie z obydwu krajów posiadają bardzo podobną przeszłość i niegdyś pełnili te same role w społecznościach lokalnych. Po zakończonej konferencji wszyscy zebraniu udali się na wspólna kolację przy muzyce zespołu „Wiwat“ oraz Kapeli Koźlarskiej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście.

Drugi dzień Spotkań rozpoczął się zwiedzaniem Gminnego Ośrodka Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji oraz siedziby Bractwa Kurkowego w Babimoście. Następnie nastąpił uroczysty przemarsz Bractw Kurkowych z Bad Muskau i Babimostu przez miasto z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP Babimost, na plac przy Centrum Sportu i Rekreacji. Tam po krótkim rozpoczęciu odbyły się zawody strzeleckie. Dla zgromadzonych zaprezentowały się dzieci z sekcji wokalnej GOK prezentując m.in. pieśni marynarskie we własnym opracowaniu, Zespół Śpiewaczy „Wiwat“ porywając wszystkich do wspólnego śpiewania zarówno po polsku jak też po niemiecku, Zespół Śpiewaczy Zbąszyńskich Seniorów który zabrał zgromadzonych pod scena w muzyczny rejs oraz dziecięcy zespół taneczny „REGO“ prezentujący stare tańce marynarskie. W trakcie występów artystycznych było można zobaczyć specjalnie przygotowaną wystawę dotyczącą Bractwa Kurkowego.

Punktem kulminacyjnym spotkania były warsztaty szantowe poprowadzone przez członków zespołu „FLESZ CREEP“. Zgromadzeni mieszkańcy oraz goście otrzymali specjalnie na tę okazje zrobione śpiewniki zawierające wybrane teksty szant w języku polskim i niemieckim. Radosnym śpiewom nie było końca. Po zakończonych warsztatach nadszedł czas aby wręczyć nagrody dla najlepszych zawodników w konkursie strzeleckim „do kura umieszczonego w kulochwycie“. Jak się okazało niemieccy bracia stanowili sporą konkurencję dla ich polskich gospodarzy. W strzelaniu mogli wziąć udział również mieszkańcy.

Po zakończonej gali odbyła się zabawa taneczna na której Polacy i Niemcy wspólnie bawili się do późnych godzin nocnych. Wspólnym tańcom i śpiewom nie było końca. Spotkania Bractw zakończyły się 02.09.2012 wspólnym śniadaniem i wymianą upominków na którym, Bracia Kurkowi podjęli decyzje o kontynuowaniu współpracy.


Zapraszamy do galerii


Foto_4

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września br. jak w każdą rocznicę wybuchu II wojny światowej o godz. 8.30 pod pomnikiem ku czci Powstańców Wielkopolskich, odbyło się uroczyste złożenie kwiatów. W obecności sztandarów, wieńce i wiązanki złożyli przedstawiciele władz samorządowych oraz delegacje stowarzyszeń.


Zapraszamy do galerii


Foto_2

 


Budowa ścieżek rowerowych

W dniu 28 sierpnia 2012 roku Burmistrz Babimostu Bernard Radny wraz ze Skarbnikiem Gminy Jadwigą Furman podpisali umowę na dofinansowanie projektu pod tytułem „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim”, który realizowany będzie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013. Ww. umowa została zawarta z Saksońskim Bankiem Odbudowy- Bankiem Wsparcia mający swoją siedzibę w Dreźnie w Niemczech. Środki finansowe uzyskanego dofinansowania wynosić będą 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych i pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i krajowych środków publicznych Wolnego Kraju Związkowego Saksonia. Ww. projekt realizowany będzie przy udziale partnerów projektu: Gminy Babimost jako Partnera Wiodącego oraz Miasta Bad Muskau z Saksonii w Niemczech jako Partnera Projektu.

Łączna wartość zadania wg wniosku o dofinansowanie wynosi 1.279.115,00 Euro. Wydatki Gminy Babimost to kwota 1.081.935,00 Euro, co stanowi kwotę 4.522.488,30 zł, z której 3.844.115,06 zł to wartość dofinansowania z Programu Polska - Saksonia.

Projekt obejmował będzie budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości 8,57 km, w tym 7,7km na terenie Gminy Babimost oraz 0,87km w Bad Muskau. Ścieżki na terenie naszej gminy to odcinki: Janowiec – Kolesin, Nowe Kramsko – Babimost, ulica Sulechowska do ul. Ogrodowej w Babimoście oraz od ulicy Gagarina w Babimoście do Podmokli Wielkich. Ścieżka na ul. Sulechowskiej będzie o nawierzchni z kostki betonowej, natomiast wszystkie pozostałe o nawierzchni asfaltowej. W ramach pozyskanych środków zostaną ustawione dwa duże informacyjne ekrany świetlne oraz zostanie zakupionych 15 rowerów na wyposażenie Centrum Sportu i Rekreacji.

      Jak wiadomo Burmistrz Babimostu w imieniu gminy wykupił wszystkie grunty potrzebne pod budowę ścieżek na w/w odcinkach. Ponadto wykonano pełną dokumentację techniczną potrzebną do realizacji tej inwestycji. Od dłuższego czasu Burmistrz poszukiwał środków finansowych z różnych źródeł, jednak nigdzie nie było programów z których można by było skorzystać do sfinansowania tak kosztownej budowy. Dopiero kilkakrotna wizyta w stolicy Saksoni w Dreźnie a także znalezienie odpowiedniego partnera po stronie niemieckiej dało możliwość rozpoczęcia procedury pozyskania pieniędzy na ścieżki.

         Ścieżki będą realizowane wzdłuż całej drogi wojewódzkiej łączącej miejscowości naszej gminy, ponieważ nie tylko na jednym ale na całym odcinku drogi wojewódzkiej przebiegającej przez naszą gminę jest duże zagrożenie dla rowerzystów.

Jeszcze we wrześniu br. przeprowadzony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ścieżek rowerowych. Termin zakończenia realizacji projektu to trzeci kwartał 2013 roku.

W Gminie Babimost istnieją już ścieżki wybudowane w latach poprzednich o długości ok. 12 km. Jako pierwszą ścieżkę wybudowano odcinek miedzy Kolesinem a Nowym Kramskiem. Następnie powstała ścieżka z Babimostu do jeziora Liny oraz na ulicy Kargowskiej do centrum miasta, ul. 1 Maja, Lotniczej do Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście. Kolejna ścieżka powstała od Podmokli Wielkich do szkoły i skansenu w Podmoklach Małych. Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowano odcinki ścieżek rowerowych: w miejscowości Stare Kramsko od świetlicy wiejskiej do przystani wodnej, w Podmoklach Wielkich od świetlicy wiejskiej do boiska sportowego. Ścieżki które zostaną zbudowane w najbliższym okresie poprawią bezpieczeństwo jazdy rowerem miedzy miejscowościami naszej gminy oraz połączą bazę noclegową z ważnymi miejscami turystycznymi na terenie Gminy Babimost.

        Podsumowując działania w tym zakresie Gmina Babimost jest prawdziwym a nie papierowym liderem w regionie w budowie ścieżek rowerowych, ich długości w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.


 

foto_4
 
foto_5
                                                                                                                                     

Program Operacyjny

Współpracy Transgranicznej

Polska – Saksonia 2007-2013

 

 

 

Zapraszamy do galerii

Sorry, you have not enough rights to view this image.

 

 

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
21 publikacji

FACEBOOK